Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaświadczenie o figurowaniu, niefigurowaniu w rejestrach podatkowych


NAZWA USŁUGI

 

Zaświadczenia o figurowaniu, niefigurowaniu w rejestrach podatkowych

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia,

 

OPŁATY

 

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów, świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, zaświadczenia wydawane do Urzędu Pracy oraz zaświadczenia o wielkości użytków rolnych.

 

Pozostałe zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Płatne na rachunek bankowy Gminy Ujazd 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 lub w kasie Urzędu Gminy.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Niezwłocznie, nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Na postanowienie odmowne wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie za pośrednictwem organu, który je wydał.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1.         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

2.         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat podatków i opłat

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Numer pokoju

16

e-mail

g.milczarek@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 7192129 wew.38


Wyświetlony: 8228

Dodany 18.03.2019 12:23:24 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.04.2020 12:23:58 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: