Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.3.2024 z 31.05.2024r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 246

Dodany 03.06.2024 10:00:19 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 18.06.2024

Ostatnia modyfikacja:03.06.2024 10:00:19

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.9.2024 z 31.05.2024r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 247

Dodany 03.06.2024 10:04:08 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 18.06.2024

Ostatnia modyfikacja:03.06.2024 10:04:08

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wynikach naboru ROA.2110.2.2024

ROA. 2110.2.2024

 

Informacja o Wynikach Naboru

do pracy w  Urzędzie Miejskim w Ujeździe

Na Stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i remontów

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.2.2024

Data publikacji ogłoszenia: 13 lutego 2024 r.

Termin składania ofert: 26 lutego 2024 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 06 marca 2024 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów została wybrana Pani Monika Sęk, zam. Tobiasze.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Sęk spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku podinspektora ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Miejskim w Ujeździe. Posiadana przez Panią Monikę Sęk wiedza w zakresie inwestycji i remontów pozwala sądzić, iż zadania na ww. stanowisku będzie wykonywała prawidłowo.

Ujazd, dnia 06 marca 2024 r.

                                  

Burmistrz

 

(-) Artur Pawlak


Informacja o wynikach naboru ROA.2110.2.2024 - pdf, 460 KB


Wyświetlony: 992

Dodany 10.06.2024 09:53:03 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: 10.06.2024

Ostatnia modyfikacja:10.06.2024 09:53:03

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.10.2024.DK z 16.05.2024r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 515

Dodany 16.05.2024 12:31:01 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 31.05.2024

Ostatnia modyfikacja:16.05.2024 12:31:01

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.9.2024.DK z 14.05.2024r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 536

Dodany 14.05.2024 11:22:51 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 29.05.2024

Ostatnia modyfikacja:14.05.2024 11:22:51

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.4.2024 z 13.05.2024r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 569

Dodany 13.05.2024 09:26:22 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 28.05.2024

Ostatnia modyfikacja:13.05.2024 09:26:22

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.7.2024 z 09.05.2024r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 634

Dodany 09.05.2024 12:59:14 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 24.05.2024

Ostatnia modyfikacja:09.05.2024 12:59:14

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze ROA.2110.4.2024


OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

BURMISTRZ UJAZDU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTKI

W REFERACIE BUDŻETU I FINANSÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W UJEŹDZIE

 

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.4.2024

Data publikacji ogłoszenia: 09 maja 2024 r.

Termin składania ofert: 23 maja 2024 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie: średnie - wymagany jest minimum 1 - roczny staż pracy,
 • znajomość przepisów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególnych w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej,
 • znajomość obowiązujących przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość programów biurowych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 •  bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z innymi pracownikami,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

 


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 • prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej w zakresie kosztów i wydatków budżetowych, pozabudżetowych funduszy i środków pomocowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w księdze rachunkowej jednostki - Urząd Miejski
 • prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej w zakresie przychodów i dochodów budżetowych, pozabudżetowych funduszy i środków pomocowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w księdze rachunkowej jednostki - Urząd Miejski,
 • przygotowanie sprawozdań budżetowych i finansowych z zakresu prowadzonej ewidencji księgowej,
 • sporządzenie not księgowych z zakresu prowadzonych spraw,
 • pisemne uzgadnianie sald,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu realizowanych zadań,
 • rozliczenie inwentaryzacji na podstawie otrzymanych spisów z natury, protokołów, potwierdzeń sald,
 • sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących środków trwałych.

 

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 •  list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na referenta ds. księgowości budżetowej jednostki”, należy składać osobiście w kancelarii urzędu lub przesłać na adres:

 

Urząd Miejski w Ujeździe

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 23 maja 2024 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane


Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze - pdf, 402,6 KB

2. Klauzula informacyjna - docx, 243,2 KB

3. Kwestionariusz osobowy - docx, 16,6 Kb


Wyświetlony: 476

Dodany 09.05.2024 13:55:01 przez Wiktoria Maszczyk-Wójciak

Autor dokumentu Wiktoria Maszczyk-Wójciak

Ważny do: 24.05.2024

Ostatnia modyfikacja:09.05.2024 13:55:01

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.5.2024 z 06.05.2024r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 721

Dodany 06.05.2024 11:23:32 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 21.05.2024

Ostatnia modyfikacja:06.05.2024 11:23:32

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddziału Terenowego w Łodzi o zamiarze sprzedania nieruchomości w obrębie Ciosny i Józefów

Ogłoszenie


Wyświetlony: 727

Dodany 06.05.2024 11:27:51 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 21.05.2024

Ostatnia modyfikacja:06.05.2024 11:27:51

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.3.2024 z 25.04.2024r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 830

Dodany 25.04.2024 14:29:07 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 10.05.2024

Ostatnia modyfikacja:25.04.2024 14:29:07

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.4.2024 z 17.04.2024r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 991

Dodany 17.04.2024 11:36:57 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 06.05.2024

Ostatnia modyfikacja:17.04.2024 11:36:57

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.7.2024.DK z 18.04.2024r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 974

Dodany 18.04.2024 10:50:10 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 06.05.2024

Ostatnia modyfikacja:18.04.2024 10:50:10

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.8.2024.DK z 18.04.2024r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 983

Dodany 18.04.2024 10:53:08 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 06.05.2024

Ostatnia modyfikacja:18.04.2024 10:53:08

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.5.2024.DK z 15.04.2024r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1034

Dodany 15.04.2024 13:50:41 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 30.04.2024

Ostatnia modyfikacja:15.04.2024 13:50:41

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wynikach naboru ROA.2110.1.2024

ROA. 2110.1.2024

 

Informacja o Wynikach Naboru

do pracy w  Urzędzie Miejskim w Ujeździe

Na Stanowisko Podinspektora ds. promocji i kultury

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.1.2024

Data publikacji ogłoszenia: 10 stycznia 2024 r.

Termin składania ofert: 22 stycznia 2024 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 26 stycznia 2024 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Miejskim w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko podinspektora ds. promocji i kultury  została wybrana Pani Anna Walasik, zam. Osiedle Niewiadów.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Walasik spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone
w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku podinspektora ds. promocji i kultury w Urzędzie Miejskim w Ujeździe. Posiadana przez Panią Annę Walasik wiedza i doświadczenie umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

Ujazd, dnia 26 stycznia 2024 r.


Informacja o wynikach naboru ROA.2110.1.2024 - pdf, 214,2 KB

 

 

 


Wyświetlony: 1440

Dodany 29.04.2024 11:26:13 przez Wiktoria Maszczyk-Wójciak

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 29.04.2024

Ostatnia modyfikacja:29.04.2024 11:26:13

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze ROA.2110.3.2024

 

BURMISTRZ UJAZDU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

W REFERACIE INWESTYCJI I ROZWOJU URZĘDU MIEJSKIEGO W UJEŹDZIE

 

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.3.2024

Data publikacji ogłoszenia: 10 kwietnia 2024 r.

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2024 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 •           bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 •        stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją      ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie: wyższe lub średnie, w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obowiązujących przepisów: ustawy prawo zamówień publicznych,
 •    o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane
 •       znajomość programów biurowych, w szczególności edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego,
 •       umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 •          bardzo dobra umiejętność organizacji pracy,
 •          znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, 
 •       umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z innymi pracownikami,
 •         komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów prowadzonych przez Referat Inwestycji w celu ich prawidłowego przebiegu
  i zakończenia,
 • koordynowanie wykonawstwa oraz zapewnienie obsługi i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji i remontów w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu
  i zakończenia,
 • zlecanie opracowań w zakresie kompleksowych dokumentacji technicznych planowanych inwestycji gminnych,
 • występowanie z wnioskami o uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonywanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót (dotyczy przedsięwzięć dla realizacji, których nie jest wymagane pozwolenie na budowę) dla inwestycji prowadzonych przez Gminę,
 • przekazywanie dokumentacji technicznej Wykonawcom realizującym inwestycje gminne w zakresie i terminach z nimi uzgodnionych,
 • przygotowanie materiałów w zakresie przekazywania wykonawcom terenu budowy,
 • bieżący monitoring prawidłowości przebiegu realizowanych inwestycji potwierdzony stosownym harmonogramem robót,
 • podejmowanie odpowiednich starań o usunięcie przeszkód w przygotowaniu i realizacji inwestycji,
 • udział przy odbiorze końcowym i rozliczaniu wykonanego zadania, przekazanie dokumentacji do Referatu Budżetu i Finansów,
 • pomoc i koordynacja w zakresie proceduralnym w sprawach przetargów na prowadzone przez Gminę inwestycje na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • stała współpraca z Referatem Budżetu i Finansów  zakresie planowania inwestycji
  i rozliczania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 •        list motywacyjny,   
 •          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •          kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

    ·   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

    ·  osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

    ·    oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 •         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    ·   podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. inwestycji i remontów”, należy składać osobiście w kancelarii urzędu lub przesłać na adres:

 

Urząd Miejski w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 24 kwietnia 2024 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze - pdf, 867,7 KB

2. Klauzula informacyjna - docx, 243,2 KB 

3. Kwestionariusz osobowy - docx, 16,6 KB 


Wyświetlony: 790

Dodany 30.04.2024 13:23:40 przez Wiktoria Maszczyk-Wójciak

Autor dokumentu Wiktoria Maszczyk-Wójciak

Ważny do: 26.04.2024

Ostatnia modyfikacja:30.04.2024 13:23:40

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: