Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o naborze ROA.2110.1.2024

OGŁOSZENIE O NABORZE

BURMISTRZ UJAZDU
OGŁASZA NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO
PODINSPEKTORA DS. PROMOCJI I KULTURY
W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE


Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.1.2024
Data publikacji ogłoszenia: 10 stycznia 2024 r.
Termin składania ofert: 22 stycznia 2024 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

Warunki pracy na stanowisku:
•    praca jednozmianowa,
•    narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
•    bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
•    stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

Wymagania niezbędne:
•    obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    wykształcenie: wyższe lub średnie, w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:
•    wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, bezpieczeństwo imprez masowych, prawo zamówień publicznych, RODO,
•    umiejętność stosowania prawa w praktyce,
•    znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
•    komunikatywność, grzeczność, otwartość,
•    dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
•    umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
•    dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•    opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, w tym:
o    opracowywanie materiałów promocyjnych promujących walory kulturowe, historyczne i turystyczne Gminy itp.,
o    przygotowywanie projektów informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych, zaproszeń itp.,
o    współpraca w zakresie: tworzenia projektów graficznych, budowania świadomości marki i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy,
o    współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych;
•    gromadzenie danych o Gminie, w tym w szczególności o istniejących na terenie Gminy zasobach gospodarczych, turystycznych, krajobrazowych itp. oraz promowanie ich na zewnątrz,
•    zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert,
•    współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy, w tym: współpraca z mediami, przygotowywanie materiałów prasowych do publikacji przy tworzeniu  programów oraz filmów promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z mediami w sprawach promocji imprez organizowanych  przez Gminę;
•    opracowywanie i koordynacja działań w sferze promocji Gminy we współpracy
z komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz wszystkimi instytucjami, placówkami kulturalnymi i sportowymi na terenie gminy,
•    organizowanie współpracy gminy z innymi jst w kraju  i  z zagranicą,
•    koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i wydawaniem pisma lokalnego „Nasza Gmina” oraz przygotowanie materiałów do druku, współdziałanie z innymi wydawnictwami /koordynacja prac w zakresie innych publikacji wydawanych przez Gminę,
•    pisanie i redagowanie tekstów, podziękowań itp.,
•    zarządzanie mediami społecznościowymi, w tym prowadzenie portalu społecznościowego Gminy Ujazd,
•    udział w prowadzeniu strony internetowej gminy,
•    udział i organizacja konkursów, konferencji, imprez artystycznych, rozrywkowych promujących Gminę w środowisku lokalnym jak i poza Gminą,
•    uczestnictwo w wydarzeniach lokalnej społeczności,
•    prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną na terenie gminy,
•    prowadzenie spraw związaniem z udzielaniem zgody na wykorzystywanie herbu, flagi oraz logo Gminy;
•    prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i tytułów np. „Honorowego Obywatela Gminy Ujazd,

Oferta kandydata musi zawierać:
•    list motywacyjny,
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
•    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
•    osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
•    oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds.  promocji i kultury”, należy składać osobiście w kancelarii urzędu  lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Ujeździe
plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd
w terminie do dnia 22 stycznia 2024 r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.Ogłoszenie o naborze - pdf,  1,3 MB

Kwestionariusz osobowy - docx, 16,6 KB

Klauzula informacyjna - docx,143,7 KB


Wyświetlony: 484

Dodany 13.02.2024 15:37:48 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 31.01.2024

Ostatnia modyfikacja:13.02.2024 15:37:48

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.16.2023 z 16.01.2024r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 667

Dodany 16.01.2024 10:47:09 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 31.01.2024

Ostatnia modyfikacja:16.01.2024 10:47:09

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.17.2023.DK z dnia 15.12.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1119

Dodany 15.12.2023 13:55:30 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 02.01.2024

Ostatnia modyfikacja:15.12.2023 13:55:30

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.15.2023.DK z dnia 18.12.2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1091

Dodany 18.12.2023 11:28:50 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 02.01.2024

Ostatnia modyfikacja:18.12.2023 11:28:50

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.16.2023.DK z dnia 24.11.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 1876

Dodany 24.11.2023 12:54:54 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 11.12.2023

Ostatnia modyfikacja:24.11.2023 12:54:54

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.15.2023.DK z dnia 17.11.2023r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 2556

Dodany 17.11.2023 10:38:42 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 04.12.2023

Ostatnia modyfikacja:17.11.2023 10:38:42

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.15.2023.DK z dnia 31.10.2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 3104

Dodany 31.10.2023 12:27:02 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 15.11.2023

Ostatnia modyfikacja:31.10.2023 12:27:02

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.14.2023.DK z dnia 30.10.2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 3122

Dodany 30.10.2023 12:39:58 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 14.11.2023

Ostatnia modyfikacja:30.10.2023 12:39:58

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Miejskim w Ujeździe na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.5.2023.WM

Data publikacji ogłoszenia: 12 lipca 2023 r.

Termin składania ofert: 24 lipca 2023 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 26 lipca 2023 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Miejskim w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych została wybrana Pani Marzena Janas-Polus, zam. Nowy Olszowiec.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marzena Janas-Polus spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone
w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku Specjalisty ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Ujeździe. Posiadana przez Panią Marzenę Janas-Polus wiedza i doświadczenie umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

 

Ujazd, dnia 26 lipca 2023 r.


Informacja o wynikach naboru do pracy w  Urzędzie Miejskim w Ujeździe na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych - pdf, 255,1 KB


Wyświetlony: 2012

Dodany 03.11.2023 14:18:32 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: 31.10.2023

Ostatnia modyfikacja:03.11.2023 14:18:32

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.14.2023.DK z dnia 05.10.2023r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 3514

Dodany 05.10.2023 10:52:12 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 20.10.2023

Ostatnia modyfikacja:05.10.2023 10:52:12

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.13.2023.DK z dnia 02.10.2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 3572

Dodany 02.10.2023 11:58:24 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 17.10.2023

Ostatnia modyfikacja:02.10.2023 11:58:24

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.11.2023.DK z dnia 21.09.2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczeniu


Wyświetlony: 3776

Dodany 21.09.2023 14:47:27 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 06.10.2023

Ostatnia modyfikacja:21.09.2023 14:47:27

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu RPG.6733.14.2023.DK z dnia 20.09.2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie


Wyświetlony: 3825

Dodany 20.09.2023 11:09:49 przez Dariusz Koniarz

Autor dokumentu Dariusz Koniarz

Ważny do: 05.10.2023

Ostatnia modyfikacja:20.09.2023 11:09:49

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Radosław Andryszek Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: