Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej - Darłówko 2021 i Pogorzelica 2021


Wyświetlony: 2075

Dodany 24.01.2022 13:30:13 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.01.2022 13:30:52 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 26 maja 2021 r.


 Wójt Gminy Ujazd informuje, że w dniu 14 maja 2021 r. Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” z siedzibą: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jagiellońska 2 złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Darłówko 2021 i Pogorzelica 2021”, którą następnie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ujeździe, w BIP oraz na stronie Gminy  Ujazd.

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag.

W związku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Darłówko 2021 i Pogorzelica 2021” Klubowi sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” przekazana zostanie dotacja celowa z budżetu Gminy Ujazd w wysokości 2 000,00 złotych.


Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 26 maja 2021 r.Wyświetlony: 5372

Dodany 26.05.2021 15:01:39 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.05.2021 15:08:16 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18 maja 2021 roku


Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) informuję, że 14 maja 2021 r. Klub sportu, rekreacji, turystyki i pływania „NEMO” złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Darłówko 2021 i Pogorzelica 2021” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).


1. Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się na okres 7 dni:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd,

b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ujeździe,

c) na stronie internetowej Gminy Ujazd. 


2. Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące ww. oferty wypełniając formularz uwag, w terminie 7 dni od dnia podania przedmiotowej oferty do publicznej wiadomości, tj. do 25 maja 2021 r.


3. Wypełniony formularz uwag, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można złożyć bezpośrednio w sekretariacie (pok. Nr 1) Urzędu Gminy w Ujeździe plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: ugujazd@ujazd.com.pl.  


4. Uwagi, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.Załącznik nr 1 - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Kolonia rekreacyjna z elementami profilaktyki prozdrowotnej i antynałogowej – Darłówko 2021 i Pogorzelica 2021”.


Załącznik nr 2 - formularz uwag zgłaszanych do uproszczonej oferty.Wyświetlony: 3399

Dodany 18.05.2021 10:20:12 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.05.2021 10:22:09 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

NOWE WZORY


UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Wyświetlony: 2932

Dodany 17.05.2021 14:15:05 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.05.2021 14:38:53 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: