Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY


 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ujazd prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).


Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.


REJESTR INSTYTUCJI KULTURY


INFORMACJA O SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH  ZAWARTYCH W REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

a)      otwarty dostęp do zawartości rejestru,

b)     wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2.      Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa

w punkcie 1, podpunkt a)  jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3.      Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4.      Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5.      Odpis z rejestru instytucji kultury maże być pełny lub skrócony.

6.      Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

7.      Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

8.      Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

- Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek oraz zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) i podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

- Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (data złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej – zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury


 


 
Wyświetlony: 10271

Dodany 20.02.2019 14:16:46 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.01.2024 13:49:39 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [6]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: