Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

STAWKI 2021

Deklaracje wraz z załącznikami dla przedsiębiorców:

- na podatek od nieruchomości:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę (osobę wskazaną w KRS do reprezentowania podatnika lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji).
  Deklarację na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie do 31 stycznia danego roku i uiścić zadeklarowany podatek w 12-stu równych ratach (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach: za m-c I do 31-go stycznia, za m-ce od II do XII w terminie do 15-go każdego miesiąca.
  Jeżeli kwota podatku na dany rok nie przekracza kwoty 100,00zł podatek należy wpłacić w terminie pierwszej raty to jest do 31-go stycznia.

Podstawa prawna

- na podatek rolny:

Deklaracja na podatek rolny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę (osobę wskazaną w KRS do reprezentowania podatnika lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji).

Deklarację na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie do 15 stycznia danego roku i uiścić zadeklarowany podatek w 4 równych ratach (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach: do 15-go marca, do 15-go maja, do 15-do września, do 15-go listopada.

Jeżeli kwota podatku na dany rok nie przekracza kwoty 100,00zł podatek należy wpłacić w terminie pierwszej raty to jest do 15-go marca.

 

Stawka podatku rolnego dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 146,3750 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Stawka podatku dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 292,7500 zł za 1 ha fizyczny.

Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

-  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie    średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2021


Deklaracja DR-1 na podatek rolny na 2021 r. (pdf)

Deklaracja DR-1 na podatek rolny na 2021 r. (word)

Załącznik ZDR-1 do deklaracji DR-1(pdf)
Załącznik ZDR-1 do deklaracji DR-1(word)

Załącznik ZDR-2 do deklaracji DR-1(pdf)
Załącznik ZDR-2 do deklaracji DR-1(word)

Link umożliwiający złożenie deklaracji (DR-1) na podatek rolny przez Internet (ePUAP)

- na podatek leśny:

Deklaracja na podatek leśny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę (osobę wskazaną w KRS do reprezentowania podatnika lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji).
Deklarację na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie do 15 stycznia danego roku i uiścić zadeklarowany podatek w 12-stu równych ratach (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach do 15-go każdego miesiąca.
Jeżeli kwota podatku na dany rok nie przekracza kwoty 100,00zł podatek należy wpłacić w terminie pierwszej raty to jest do 15-go stycznia.
Stawka podatku leśnego w roku 2021 r. wynosi 196,84 zł za 1 m3 x 0,220 m3 = 43,3048  zł za 1 ha lasu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

 

Deklaracja DL-1 na podatek leśny na 2021 r. (pdf)

Deklaracja DL-1 na podatek leśny na 2021 r. (word)

Załącznik ZDL-1 do deklaracji DL-1(pdf)
Załącznik ZDL-1 do deklaracji DL-1(word)

Załącznik ZDL-2 do deklaracji DL-1(pdf)
Załącznik ZDL-2 do deklaracji DL-1(word)

Link umożliwiający złożenie deklaracji (DL-1) na podatek leśny przez Internet (ePUAP)

Informacje wraz z załącznikami dla osób fizycznych:

Wymagane dokumenty

 1. informacja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę.
 2. informacja na podatek rolny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę.
 3. informacja na podatek leśny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę.
  Informacje powyższe na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na wymiar i wysokość podatku.

Okoliczności te to między innymi:

 • nabycie lub zbycie nieruchomości lub jej części,
 • zbycie lub nabycie gruntów stanowiących gospodarstwo rolne lub cześć gospodarstwa rolnego,
 • zmiana udziałów lub części udziałów w nieruchomości lub gospodarstwie rolnym,
 • zmiana klasyfikacji gruntów,
 • oddanie budynku do użytku, (otrzymanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu),
 • zajęcie gruntów lub budynków lub ich części na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 21 listopada 2019 r. Nr XVII/149/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.


- na podatek od nieruchomości:

 

Informacja IN-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2021 r.
Załącznik ZIN-1 do informacji IN-1
Załącznik ZIN-2 do informacji IN-1
Załącznik ZIN-3 do informacji IN-1

Link umożliwiający złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości (IN-1) przez Internet (ePUAP)

- na podatek rolny:

Informacja IR-1 o gruntach na  2021 r.
Załącznik ZIR-1 do informacji IR-1
Załącznik ZIR-2 do informacji IR-1
Załącznik ZIR-3 do informacji IR-1

Link umożliwiający złożenie informacji o gruntach (IR-1) przez Internet (ePUAP)

- na podatek leśny

Informacja IL-1 o lasach na  2021 r.
Załącznik ZIL-1 do informacji IL-1
Załącznik ZIL-2 do informacji IL-1
Załącznik ZIL-3 do informacji IL-1

Link umożliwiający złożenie informacji o lasach (IL-1) przez Internet (ePUAP)

Podatek od środków transportowych na 2021 rok:

Uchwała nr XVIII/118/15 Rady Gminy Ujazd  z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowychDeklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych na 2021 r.

ZałącznikDT-1/A do deklaracji DT-1

 


Wyświetlony: 4729

Dodany 28.12.2020 13:45:08 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.02.2022 14:12:10 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: