Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDF

Wyświetlony: 2773

Dodany 10.11.2020 15:52:03 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.11.2020 16:08:11 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja z otwarcia ofert

 

Ujazd, dnia 06.11.2020r.

 

Znak Sprawy: RIR.271.2.38.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesiadłów
 w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r.

Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Termin składania ofert 05/11/2020, godz. 10:00

Kwota, jaką Zamawiający zaplanowaną ma w budżecie na sfinansowanie zamówienia wynosi: 19 000,00 zł.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr

oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

Okres gwarancji

Termin złożenia oferty

1

Firma Budowlano – Usługowa

DABI Damian Biegun

ul. Ogrodowa 67

97-200 Tomaszów Maz

 

15 999,84 zł.

24 miesiące

04.11.2020

2.

FUH PION Dariusz Jasiński

ul. Fabryczna 90Am3

97-200 Tomaszów Maz.

17 466,00 zł.

24 miesiące

05.11.2020

Godz. 9:12

3.

Usługi Ogólnobudowlane

Igor Kabała

ul. Krokusowa 3

97-200 Tomaszów Maz.

15 416,22 zł.

24 miesiące

05.11.2020

Godz. 9:44

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Michał stępnik

Ul. Piotrkowska 86

97-371 Bujny

15 974,01 zł.

24 miesiące

05.11.2020

Godz. 09:57

 

Informacja z otwarcia ofert - PDF


Wyświetlony: 1523

Dodany 06.11.2020 13:11:54 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.11.2020 13:11:54 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - PDF


Wyświetlony: 1498

Dodany 30.10.2020 14:24:57 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.10.2020 14:24:57 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zapytanie ofertowe

 

 

 

tel.: 044 719 21 23

fax: 044 719 21 29 w.47

adres internetowy:

www.ujazd.bip.cc

adres poczty elektronicznej

inwestycje@ujazd.com.pl

NIP 773 -22-22-057

REGON 590 648 014

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RIR. 271.2.38.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ

przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe wprowadzonym Zarządzeniem NR 117/2015, Wójta Gminy Ujazd z dnia 17 sierpnia 2015r oraz Nr 255/2017 Wójta Gminy z 29.12.2017r.

 

na:

„Wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesiadłów w ramach funduszu Sołeckiego na 2020r.

 

 

 

 

 

______________________________

                                                                              (zatwierdzone dnia 29.10.2020)

 

 

 

 

 

1.              Zamawiający

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

                                               Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

tel.: 044 719 21 23, fax.: 044 719 21 29

adres internetowy: www.bip.ug.ujazd.com.pl

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl

2.              Postępowanie

2.1.             Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty
30 000,00euro, na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe wprowadzonym Zarządzeniem NR 117/2015, Wójta Gminy Ujazd z dnia 17 sierpnia 2015r oraz
Nr 255/2017 Wójta Gminy z 29.12.2017r.

Miejsce Publikacji ogłoszenia o przetargu

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.ug.ujazd.com.pl

Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

2.2.        Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako: Wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesiadłów w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

3.              Opis przedmiotu zamówienia

3.1.         Wykonanie remontu Świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesiadłów obejmuje min. remont .:

a)       Wiatrołap parter :

- usuniecie tynku mazaikowego

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- położenie tynku ozdobnego – beton architektoniczny,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie,

- malowanie ścian, sufitu

b)   Hol główny i klatka schodowa

- zakup i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

- demontaż paneli ściennych

- położenie tynku ozdobnego – beton architektoniczny,

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- przygotowanie powierzchni od malowanie,

- malowanie ścian i sufitu

3.2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót budowlanych, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  Zapytanie ofertowe, projekt Umowy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz inne dokumenty i uzgodnienia.

3.3.         Przedmiot zamówienia obejmuje również następujące koszty :

a)       organizacji i koszty zaplecza budowy,

b)       wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych i odtworzeniowych,

c)       związane z odbiorami wykonywanych robót,

d)       opłaty, w szczególności opłata środowiskowa za składowanie gruzu i ziemi,

e)       inne koszty wynikające z zawartej umowy

 

3.4    Wspólny Słownik Zamówień - CPV:

·                45453000 - 7  – Roboty remontowe i renowacyjne

·                45400000 – 1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.       Miejsce i termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych  objętych zamówieniem nie później niż w terminie do
18 grudnia 2020r.

5.       Zamawiający informuje, że :

5.1 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

5.2 Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówień podwykonawcom. W formularzu oferty- załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert należy podać zakres zamówienia powierzony podwykonawcom oraz firmy podwykonawców.

5.3 Szczegółowe obowiązki dotyczące podwykonawców ujęte zostały we wzorze umowy - załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

5.4 Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu zamówienia do stosowania przepisów Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 ze zmianami) oraz innych właściwych przepisów.

5.5 Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów należy rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, urządzenia, jeżeli ich zastosowanie wraz pozostałymi materiałami i urządzeniami pozwoli uzyskać przedmiot zamówienia o parametrach wskazanych w dokumentacji postepowania.

 

6.       Wykonawca zobowiązany jest udzielić na całość przedmiotu zamówienia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. Przez całość przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane objęte umową. Oferowany okres gwarancji należy podać w formularzu oferty.

7.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na całość przedmiotu zamówienia

8.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

9.       Sposób przygotowania oferty

9.1   Wymagania ogólne

1)              Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2)              0ferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym;

3)              Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.

4)              Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane;

5)              Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

6)              Zamawiający poprawia w ofercie:

a)       oczywiste omyłki pisarskie,

b)       oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowych, niepowodujące istotnych zmian oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7)              Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)       jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu o treść zaproszenia do składania ofert - 
w sposób określony w pkt 6,

b)       zawiera błędy w obliczeniu ceny,

c)       wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa pkt 6).

8)              Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
W przypadku ich nie złożenia, poprawienia lub wyjaśnienia oferta podlega odrzuceniu.

9)              zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Nabywca poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę
i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;

10)          wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;

11)          wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą
w wezwaniu Zamawiającego;

12)          jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13)          w wymaganym terminie nie uzupełnił dokumentów i oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami ogłoszenia.

 

9.2   Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:

Oferta powinna zawierać:

a)              Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego,. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty: łączną cenę brutto, oraz pozostałe wymagane informacje,

b)              Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna,

c)              Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,

d)              W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika. Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.3          Opakowanie oferty

a)       Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami
w jednym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie,

b)       Oferta na „Wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesiadłów
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r.”

9.4          Zmiana lub wycofanie oferty:

a)              Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”,

b)              Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

10.   Miejsce i termin składania ofert:

10.2        Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1 (Sekretariat).

10.3       Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2020r. godz.10:00

10.4       Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrywania.

10.5       Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną (skan oryginału dokumentu) na adres inwestycje@ujazd.com.pl, lub za pośrednictwem poczty.

10.6       Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić
w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie wykazujące,
iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11     Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.2       Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia, wartość podatku VAT i inne wymagane informacje.

11.3       W zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego cena oferty (wynagrodzenie wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.

11.4       Cena całkowita oferty obejmować będzie wszelkie należności wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków (także od towarów i usług).

11.5       Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją całości zamówienia, jak również inne koszty wynikające z zawartej umowy.

11.6       Wykonawca podaje cenę brutto w złotych polskich zawierającą podatek od towarów i usług
w wymaganej przepisami wysokości, oraz kwotę podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do 1 grosza.

11.7       Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zostały ujęte we wzorze umowy (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

12            Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.

13            Kryteria oceny ofert opis kryteriów i wybór oferty najkorzystniejszej

13.1        Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (znaczenie kryterium
100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

13.2 W kryterium cena Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej
w formularzu oferty na podstawie poniższego wzoru:

cena najniższa

liczba punktów oferty ocenianej   =  -------------------------------     x            100 pkt

cena badana

 

13.3    Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty wykonawcy i opłaty związane z realizacja zamówienia

14.          Warunki Umowy

Ogólne warunki umowy zostały określone w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy.

15.          Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1        Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.

15.2       W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3       Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego.

15.4       Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

15.5       W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

15.6       Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 k.c. zastrzega prawo do zmiany treści ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do składania ofert.

15.7       Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 k.c. zastrzega prawo do zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania, a także odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn. Zamawiający odwoła postępowanie w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację umowy (chyba, że podejmie decyzje o zwiększeniu tej kwoty).

16.          Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

16.1    Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej.

16.2     Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1)              Paweł Lasota - w sprawach merytorycznych i formalnych (44) 719 21 23 wew. 29;

2)               Ewelina Deka  – w sprawach formalnych 44 719 21 23 wew. 42;

16.3       Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą elektroniczną na adres: inwestycje@ujazd.com.pl. Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: zawarcie Umowy.

16.4       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.ug.ujazd.com.pl, na której zamieścił Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania.

16.5       Pytania należy kierować w formie pisemnej do osób upoważnionych do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami wymienionymi w ust 2.

16.6       W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

16.7       Wykonawca może przesłać wniosek o przekazanie Zapytania ofertowego wraz z załącznikami
do Zamawiającego tj. Gmina Ujazd. Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, e-mail:
inwestycje@ujazd.com.pl.

16.8       Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

a)              kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b)              firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c)              cenę, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji zawarty w ofercie

17.          Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę (m.in. oferta, oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)              administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kosciuszki6, 97-225 Ujazd

2)              inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ujazd jest Pani Żaneta Bykowska-Winkiel
e-mail
iod@ujazd.com.pl tel.:  44 719-21-29, wew. 26;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
na „Wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesiadłów w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r.”

3)              odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

4)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest
do przechowywania dokumentacji w związku z Ustaw
ą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164);

5)              obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

6)              w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)              posiada Pani/Pan:

a)         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d)         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)               nie przysługuje Pani/Panu:

a)         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.”

Wykaz załączników do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1               Przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ZIP

Załącznik nr 2               Formularz oferty, - DOCX

Załącznik nr 3               Wzór umowy. - DOCX

Załącznik nr 4               Klauzula informacyjna. - DOCX


Zapytanie ofertowe - PDF

 

 


Wyświetlony: 1492

Dodany 29.10.2020 10:13:04 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.10.2020 10:13:04 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: