Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania z dnia 09.10.2020r.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 09.10.2020r.

Wyświetlony: 2103

Dodany 09.10.2020 14:14:32 przez Rafał Chwaliński

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.10.2020 14:15:53 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert

 

 

 

 

 

Znak sprawy: RPG.7226.14.2020.N.O.                                                                                    Ujazd, dnia 24.09.2020 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     Zamawiający :

Gmina Ujazd

                                               Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  (44) 719 21 23, fax: 0 44 719 21 29

Adres internetowy: http://bip.ug.ujazd.com.pl

Adres poczty elektronicznej: ugujazd@ujazd.com.pl 

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe oraz postanowieniami niniejszego zaproszenia. 

III.   Oznaczenie postępowania:

         Postępowanie oznaczone jest jako:

„Zimowe utrzymanie dróg- zwalczanie śliskości na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2020/2021”

      Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg - zwalczanie śliskości na terenie Gminy Ujazd, usługa polegająca na posypywaniu mieszanką piaskowo-solną o stosunku składników 4:1 dróg gminnych oraz ogólnodostępnych dróg wewnętrznych w zarządzie Wójta Gminy Ujazd o nawierzchni asfaltowej i gruntowej na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2020/2021 o łącznej długości 62,47 km. Poglądowe przedstawienie lokalizacji dróg zostało uwidocznione na załącznikach nr 3 oraz 4 (graficznych).
 2. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów drogowych minimalizując zakłócenia w ruchu.
 3. Świadczenie usługi polegać będzie na zwalczaniu śliskości poprzez posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną pojazdem przystosowanym do tego celu, tj. piaskarką ciągnioną lub pługopiaskarką                o pojemności min. 10 ton.
 4. Usługa wykonywana będzie sprzętem wraz z obsługą, które zapewnia Wykonawca. Wykonawca zapewnia obsługę do każdego użytkowanego sprzętu (pojazdu).
 5. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup materiałów wykorzystywanych do posypywania dróg, tj.: mieszanki piaskowo –  solnej o stosunku składników 4:1, przez Wykonawcę.
 6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Wskazanie kolejności posypywanych dróg należy do upoważnionego pracownika Urzędu. Wykonywanie prac będzie każdorazowo wskazywane telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w systemie pracy ciągłej (24 godziny na dobę) oraz w razie potrzeby w dni ustawowo wolne od pracy.
 8. Podstawienie sprzętu do posypywania wraz z obsługą nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie trzech godzin od otrzymania powiadomienia.
 9. Potwierdzenie wykonywanych prac będzie załącznikiem do wystawianych faktur.
 10. W przypadku stwierdzenia niezachowania warunków zawartych w powyższych punktach Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi.
 11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca usługi, zapoznał się z warunkami lokalno - terenowymi planowanej usługi, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 12. Zamawiający nie będzie płacił Wykonawcy za gotowość do świadczenia usługi.
 13. Łączna kwota wykonywanej usługi w trakcie trwania umowy nie przekroczy kwoty 100 tyś. zł.
 14. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówienia CPV 90630000-2 usługi usuwania oblodzeń.

V. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na całość zamówienia.

VI. Miejsce i termin wykonania zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga świadczenia usługi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r.
 2. Miejsce wykonania zamówienia: Gmina Ujazd.

VII.   Sposób przygotowania oferty:

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
 4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 1. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII.   Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy: złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6,                    97-225 Ujazd, pokój nr 1- Sekretariat, w godzinach otwarcia urzędu, tj. 730 - 1530 - poniedziałek, środa-czwartek; 830 - 1630 – wtorek.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.10.2020 r., o godz. 11:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2020 r., o godz. 11:30.
 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty faksem na nr: 44 719 21 29 lub e-mailem na adres: ugujazd@ujazd.com.pl – wyłącznie skan oryginału podpisanej oferty.
 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zmawiający zamieszcza na stronie internetowej http://bip.ug.ujazd.com.pl informacje dotyczące firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

IX.  Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument (np. aktualny  odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), z którego wynika umocowanie                       do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej                     za zgodność z oryginałem.

X.   Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. Wykonawca podaje cenę jednostkową brutto za 1 tonę mieszanki piaskowo-solnej w złotych polskich, w sposób wskazany w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia).
 2. Cena jednostkowa za 1 tonę mieszanki musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane          z realizacją zamówienia (np. koszty paliwa, koszty zatrudnienia operatorów sprzętu, itp.).
 3. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty biorąc pod uwagę wymagania zapytania ofertowego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy (załącznik nr 5 do zapytania).
 5. Zasady rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostały ujęte we wzorze umowy (załącznik nr 5 do zapytania).

 

XI.   Kryterium oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną za 1 tonę mieszanki. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej w formularzu oferty na podstawie poniższego wzoru:

cena najniższa

liczba punktów oferty badanej = ---------------------------------------     x 100 pkt.

cena badana

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.

 

XII.   Postanowienia umowne:

Postanowienia umowne zawarte zostały w załączniku nr 5 – wzór umowy.

 

XIII.   Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcą:

1.       Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.

2.       Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

1)       Nina Olszyńska – Referent ds. gospodarki komunalnej i mieszkań, tel.: 0 44 719 21 29, wew. 27, GSM: 502 589 732;

2)       Grzegorz Zimnicki – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej,                         tel.: 0 44 719 21 29, wew. 28, GSM: 502 589 614.

3.       Zamawiający zgodnie z art. 701 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie oraz zamieści na stronie internetowej wskazanej w pkt I zaproszenia.

4.       Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku braku ważnych ofert, a także w przypadku odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty  najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizacje umowy (chyba że podejmie decyzję o zwiększeniu tej kwoty).   

5.       Zamawiający poprawia w ofercie:

1)       oczywiste omyłki pisarskie;

2)       oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

XIV. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego                                w   dokumentach składanych przez Wykonawcę (m.in. oferta, oświadczenia, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu).

            

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kosciuszki6, 97-225 Ujazd;

2)       inspekto