Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.05.2020 r.

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97- 225 Ujazd

Telefon 0-44 719-21-29 w. 47

Ujazd, dnia: 12.05.2020 r.

Znak sprawy: RIR.042.2.1.2020

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

 

 

Projekt – „Zdalna szkoła” – zakup laptopów, tabletów i oprogramowania

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

KOMBIT PLUS Sp. z o.o Sp.k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

Za cenę brutto:

52 352,49 zł.

(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 49/100 )

 

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, zapewnia fachowość
i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium

oceny ofert : cena.

 

Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

Lp.

Nazwa i adres Dostawcy

Cena oferty brutto

Ilość punktów

1

Infologic s.c. Adam Olszar, Aleksander Olszar,
ul Ustrońska 20

43-400 Cieszyn

74 526,93 zł

 

70,25

2

Servecom Sp. z o.o.

ul. Kopernika 2

42-217 Częstochowa

70 122,30 zł

 

74,66

3

Grupa MAC S.A

ul. Witosa 76

25-561 Kielce

59 998,45 zł

 

87,26

 

4

AKTIN Sp. z o.o

ul. Grota – Roweckiego 38

41-214 Sosnowiec

57 815,00 zł

 

90,55

5

Redicreo s.c

ul. Mogilska 97

31-545 Kraków

62 656,20 zł

 

83,56

6

INTEGRALE IT Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

69 076,80 zł

 

75,79

7

EXIMO PROJECT sp. z o.o.

ul. Poznańska  31

 85-129 Bydgoszcz

69 387,00 zł

 

75,45

8.

iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko - Biała

55 358,61 zł

 

94,57

9

 

KOMBIT PLUS Sp. z o.o Sp.k

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

52 352,49 zł

 

100,00

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

Simple Technology Sp. z o.o.

ul. Włościańska 15 lok. 26

01-710 Warszawa

Zamawiający pismem znak:RIR.042.2.1.2020 z dnia 05.05.2020 r. wezwał Wykonawcę do uzupełniania braków w Ofercie poprzez dosłanie wypełnionego Załącznika nr 1A – specyfikacja sprzętu. Wykonawca nie uzupełnił w terminie wymaganego załącznika.

2

Media-Pol

ul. Motycka 11

03-566 Warszawa

Zamawiający pismem znak:RIR.042.2.1.2020 z dnia 05.05.2020 r. wezwał Wykonawcę do uzupełniania braków w Ofercie poprzez dosłanie wypełnionego Załącznika nr 1A – specyfikacja sprzętu. Wykonawca nie uzupełnił w terminie wymaganego załącznika.

3

 

Hardware Storm Piotr Kała

Ul. Góry Św. Anny 3

47-330 Zdzieszowice

 

 

Zamawiający pismem znak: RIR.042.2.1.2020 z dnia 11.05.2020 r. wezwał Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunku dotyczącego posiadania karty sieciowej LAN fabrycznie wbudowanej w oferowane notebooki. W odpowiedzi Wykonawca wskazał, iż zastosowane zostało rozwiązanie z kartą zewnętrzną. Wykonawca zaoferował notebooki nie spełniające minimalnych  wymagań określonych
w postępowaniu.

 

                                                                                                                               WÓJT GMINY


                                                                                                                     (-) mgr inż. Artur Pawlak


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.05.2020 r.Wyświetlony: 2837

Dodany 12.05.2020 14:17:50 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.05.2020 14:19:26 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Unieważnienie powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.05.2020 r.

                                                                                                          Ujazd dnia: 11.05.2020 r.

 

Gmina Ujazd                                                                                                                    

Plac Kościuszki 6 

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.042.2.1.2020

 

 

 

 

Unieważnienie powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

       Zamawiający z uwagi na fakt iż oferowany przez Wykonawcę sprzęt nie spełnia minimalnych wymagań określonych w postępowaniu, unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 08.05.2020r. w postępowaniu pod nazwą:  Projekt „Zdalna szkoła – zakup laptopów, tabletów i oprogramowania”.

 

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający w dniu 08.05.2020 r. dokonał wyboru oferty, zawiadamiając o tym wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Hardware Storm Piotr Kała, ul. Góry Św. Anny 3, 47-330 Zdzieszowice za cenę brutto 50 671,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100). W dniu 11.05.2020 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę o braku spełnienia minimalnych wymagań określonych w postępowaniu. W związku z powyższym zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 08.05.2020 r. i wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


                                                                                                                   WÓJT GMINY


                                                                                                            (-) mgr inż. Artur Pawlak


 Unieważnienie powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.05.2020 r.Wyświetlony: 2273

Dodany 11.05.2020 13:21:50 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.05.2020 13:21:50 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.05.2020 r.

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97- 225 Ujazd

Telefon 0-44 719-21-29 w. 47

Ujazd, dnia: 08.05.2020 r.

Znak sprawy: RIR.042.2.1.2020

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

 

 

Projekt – „Zdalna szkoła” – zakup laptopów, tabletów i oprogramowania

 

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hardware Storm Piotr Kała

Ul. Góry Św. Anny 3

47-330 Zdzieszowice

 

Za cenę brutto:

50 671,00 zł.

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100 )

 

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, zapewnia fachowość
i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia oraz zaoferował najniższą cenę w ramach kryterium

oceny ofert : cena.

 

Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

Lp.

Nazwa i adres Dostawcy

Cena oferty brutto

Ilość punktów

1

Infologic s.c. Adam Olszar, Aleksander Olszar,
ul Ustrońska 20

43-400 Cieszyn

74 526,93 zł

 

67,99

2

Servecom Sp. z o.o.

ul. Kopernika 2

42-217 Częstochowa

70 122,30 zł

 

72,26

3

Grupa MAC S.A

ul. Witosa 76

25-561 Kielce

59 998,45 zł

 

 

84,45

4

AKTIN Sp. z o.o

ul. Grota – Roweckiego 38

41-214 Sosnowiec

57 815,00 zł

 

87,64

5

Redicreo s.c

ul. Mogilska 97

31-545 Kraków

62 656,20 zł

 

80,87

6

INTEGRALE IT Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

69 076,80 zł

 

73,35

 

7

EXIMO PROJECT sp. z o.o.

ul. Poznańska  31

 85-129 Bydgoszcz

69 387,00 zł

 

73,03

8.

iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko - Biała

55 358,61 zł

 

91,53

9

Hardware Storm Piotr Kała

ul. Góry Św.Anny 3

47-330 Zdzieszowice

50 671,00 zł.

 

100,00

10

 

KOMBIT PLUS Sp. z o.o

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

52 352,49 zł

 

96,79

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

Simple Technology Sp. z o.o.

ul. Włościańska 15 lok. 26

01-710 Warszawa

Zamawiający pismem znak:RIR.042.2.1.2020 z dnia 05.05.2020 r. wezwał Wykonawcę do uzupełniania braków w Ofercie poprzez dosłanie wypełnionego Załącznika nr 1A – specyfikacja sprzętu. Wykonawca nie uzupełnił w terminie wymaganego załącznika.

2

Media-Pol

ul. Motycka 11

03-566 Warszawa

Zamawiający pismem znak:RIR.042.2.1.2020 z dnia 05.05.2020 r. wezwał Wykonawcę do uzupełniania braków w Ofercie poprzez dosłanie wypełnionego Załącznika nr 1A – specyfikacja sprzętu. Wykonawca nie uzupełnił w terminie wymaganego załącznika.

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  z dnia 08.05.2020 r.

                                                                                                                                      


                                                                                                                          Zastępca Wójta Gminy


                                                                                                                               (-) Paweł Lasota
Wyświetlony: 3010

Dodany 08.05.2020 13:40:38 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.05.2020 13:41:11 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.05.2020 r.

 

                                                                                                          Ujazd dnia: 04.05.2020 r.

 

Gmina Ujazd                                                                                                                    

Plac Kościuszki 6 

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.042.2.1.2020

                                                                                                                                                      

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),  Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Projekt „Zdalna szkoła – zakup laptopów, tabletów i oprogramowania”

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04/05/2020.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 59 769,94  zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

 

Cena oferty brutto

 

Termin wykonania

1

Infologic s.c. Adam Olszar, Aleksander Olszar,
ul Ustrońska 20

43-400 Cieszyn

74 526,93 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

 

2

Servecom Sp. z o.o.

Ul. Kopernika 2

42-217 Częstochowa

70 122,30 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

 

3

Grupa MAC S.A

Ul. Witosa 76

25-561 Kielce

59 998,45 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

4

AKTIN Sp. z o.o

Ul. Grota – Roweckiego 38

41-214 Sosnowiec

57 815,00 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

5

Media-Pol

Ul. Motycka 11

03-566 Warszawa

59 985,87 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

6

Redicreo s.c

Ul. Mogilska 97

31-545 Kraków

62 656,20 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

7

Simple Technology Sp. z o.o.

Ul. Włościańska 15 lok. 26

01-710 Warszawa

59 626,71 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

8

INTEGRALE IT Sp. z o.o.

Ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

69 076,80 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

9

EXIMO PROJECT sp. z o.o.

Ul. Poznańska  31

 85-129 Bydgoszcz

69 387,00 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

10.

iCOD.pl Sp. z o.o.

Ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko - Biała

55 358,61 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

11

Hardware Storm Piotr Kała

Ul. Góry św.Anny 3

47-330 Zdzieszowice

50 671,00 zł.

 

Zgodnie z projektem umowy

12

 

KOMBIT PLUS Sp. z o.o

Ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

52 352,49 zł

 

Zgodnie z projektem umowy


 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.05.2020 r. 

 

                                                                                                                                   WÓJT GMINY               


                                                                                                                            (-) mgr inż. Artur Pawlak 


Wyświetlony: 2896

Dodany 04.05.2020 13:43:30 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.05.2020 13:44:22 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.04.2020 r.

 

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 

Pismo: RIR.042.2.1.2020.MZ                                                               Ujazd dnia: 2020-04-27

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytanie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-04-23 do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 tyś euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Ujazd na:

Projekt „Zdalna szkoła” -  zakup laptopów, tabletów i oprogramowania

 

Treść pytania jest następująca:

Pytanie nr 1

Odpowiedzi na pytania 13 i 14 wzajemnie się wykluczają 

Windows home nie może być podpięty do Active directory

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza system operacyjny dający możliwość podłączenia do domeny Active Directory. Zamawiający dopuszcza również w komputerach System operacyjny Windows 10 HOME.

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27.04.2020 r. 


                                                                                                                                WÓJT GMINY        


                                                                                                                         (-)  mgr inż. Artur Pawlak

 


Wyświetlony: 3002

Dodany 27.04.2020 14:48:58 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.04.2020 14:50:39 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Odpowiedź na zapytania oraz powiadomienie o zmianach w zaproszeniu do składania ofert z dnia 23.04.2020 r.