Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.
 2. Dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) -do wglądu,
 3. Potwierdzenie dokonania należnej opłaty skarbowej,
 4. Dokument wskazujący interes prawny- w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy)
 5. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.


Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego można złożyć w następujący sposób:

 • osobiści w USC pok. nr 9
 • listownie przez operatora pocztowego,
 • za pomocą platformy ePUAP


Wniosek składany w formie papierowej należy opatrzyć czytelnym podpisem.


Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej:

 • Odpis zupełny aktu stanu cywilnego-33 zł,
 • Odpis skrócony aktu stanu cywilnego-22 zł,
 • Odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym-22 zł
 • Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby-24 zł
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym-38 zł
 • Pełnomocnictwo-17 zł ( nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia (np. świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych, zatrudnienia ).

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Ujeździe

Numer konta bankowego 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030

lub

bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy

Pokwitowanie wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Zaświadczenie o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby-wydaje się niezwłocznie, a w przypadku wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego- do 10 dni .

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje
w ciągu 7 dni dnia od dnia złożenia wniosku.

Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC- wydaje się

w terminie do 10 dni roboczych.

Jeżeli rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu miała miejsce po 1 marca 2015 r. lub akt znajduje się w bazie Systemu Rejestrów Państwowych, wydanie odpisu aktu następuje niezwłocznie.

 

Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową i od chwili przeniesienia odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnione są następujące osoby:

- osoba, której akt dotyczy

- małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun,

- osoba, która wykaże interes prawny,

- prokurator,

- organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,

- organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczona kopię pełnomocnictwa.


Sposób odwołania:

Odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania odpisu.


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U z 2020 r., poz. 463),

- konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 256),

- ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
( Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 194 ze zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa stanowiska:

Numer pokoju: 9
e-mail:h.szymczyk@ujazd.com.pl, j.krawul@ujazd.com.pl  

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22Wyświetlony: 3920

Dodany 03.04.2020 10:35:17 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.05.2022 11:33:19 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: