Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.03.2020 r.

 

                                                                                                          Ujazd dnia: 23.03.2020 r.

 

Gmina Ujazd                                                                                                                    

Plac Kościuszki 6 

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.2.10.2020

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Wykonanie i dostawa jednostronnej trwałej tablicy pamiątkowej spełniającej również funkcję informacyjną wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie dla projektu: „Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów, Gm. Ujazd”,

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyli:

Montownia produkcja reklam

Anna Zommer

Zofiówka ul. Główna 88

95-080 Tuszyn

za cenę: 584,25 zł brutto (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery zł 25/100)

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, zaoferował najniższą cenę, gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie oraz zapewnia fachowość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia .

 

Jednocześnie informujemy, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

 

Cena oferty brutto

 

Ilość punktów z kryterium

1

Montownia produkcja reklam

Anna Zommer

Zofiówka ul. Główna 88

95-080 Tuszyn

584,25 zł

 

100 pkt.

2

ART. REKLAMA

Marek Paterkowski

Ul. Cicha 4

87-800 Włocławek

934,00 zł

 

62,55 pkt.

3

Tablitek Pro Marcin Iżela

Gen. Maczka 12

35-234 Rzeszów

972,00 zł

 

60,11 pkt.

4

Awangarda

Barbara Kopania

Ul. Puławska 57

24-120 Kazimierz Dolny

676,50 zł

 

86,36 pkt.

5

Agencja Reklamowo-Marketingowa

 Sylwiusz Gruś

Ul. Wilcza 8/1

56-120 Brzeg

676,50 zł

 

86,36 pkt.

6

F.H.U.P. ARTON 24

Nosek Rafał

Ul. Dworcowa 4/10 A

39-300 Mielec

1845,00 zł

 

31,67 pkt.

7

P.H.U.P. BATR

Janusz Banaszkiewicz

Ul. Chodkiewicza 72

85-677 Bydgoszcz

1070,10 zł

 

54,60 pkt.

8

Gabidruk

Bogdan Waśniowski

Ul. Garlicka 100

32-087 Garlica Murowana

980,00 zł

 

59,62 pkt.

9

P.P.H.U. Janusz Ciosek

Wielka Reklama

ul. Wojska Polskiego 45

98-300 Wieluń

984,00

 

59,38 pkt.

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy


                                                                                                                           (-) mgr inż. Artur Pawlak

 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.03.2020 r.

 


Wyświetlony: 2802

Dodany 23.03.2020 14:26:27 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.03.2020 14:29:49 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.03.2020 r.

 

                                                                                                                                      Ujazd dnia: 23.03.2020 r.

 

Gmina Ujazd                                                                                                                    

Plac Kościuszki 6 

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.2.10.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),  Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Wykonanie i dostawa jednostronnej trwałej tablicy pamiątkowej spełniającej również funkcję informacyjną wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie dla projektu: „Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów, Gm. Ujazd”,

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23/03/2020 o godz. 10:00.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

 

Cena oferty brutto

 

Termin wykonania

1

Montownia produkcja reklam

Anna Zommer

Zofiówka ul. Główna 88

95-080 Tuszyn

584,25 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

 

2

ART. REKLAMA

Marek Paterkowski

Ul. Cicha 4

87-800 Włocławek

934,00 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

 

3

Tablitek Pro Marcin Iżela

Gen. Maczka 12

35-234 Rzeszów

972,00 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

 

 

4

Awangarda

Barbara Kopania

Ul. Puławska 57

24-120 Kazimierz Dolny

676,50 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

5

Agencja Reklamowo-Marketingowa

 Sylwiusz Gruś

Ul. Wilcza 8/1

56-120 Brzeg

676,50 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

6

F.H.U.P. ARTON 24

Nosek Rafał

Ul. Dworcowa 4/10 A

39-300 Mielec

1845,00 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

7

P.H.U.P. BATR

Janusz Banaszkiewicz

Ul. Chodkiewicza 72

85-677 Bydgoszcz

1070,10 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

8

Gabidruk

Bogdan Waśniowski

Ul. Garlicka 100

32-087 Garlica Murowana

980,00 zł

 

Zgodnie z projektem umowy

9

P.P.H.U. Janusz Ciosek

Wielka Reklama

ul. Wojska Polskiego 45

98-300 Wieluń

984,00

 

Zgodnie z projektem umowy

 

    Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.03.2020 r.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy


                                                                                                                                    (-) mgr inż. Artur Pawlak

 


Wyświetlony: 2762

Dodany 23.03.2020 14:19:45 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.03.2020 14:21:19 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o zmianach zaproszenia do składania ofert z dnia 11.03.2020 r.

 

                                                                                                          Ujazd dnia: 11.03.2020 r.

 

Gmina Ujazd                                                                                                                    

Plac Kościuszki 6 

97-225 Ujazd

 

Znak sprawy: RIR.271.2.10.2020                                                                                              

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zmianach w zaproszeniu do składania ofert

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe oraz zapisów Zaproszenia do składania ofert uprzejmie informuję, iż w przesłanym zaproszeniu do składania ofert, dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 Wykonanie i dostawa jednostronnej trwałej tablicy pamiątkowej spełniającej również funkcję informacyjną wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie dla projektu: „Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów, Gm. Ujazd”,

dokonał zmian w zakresie wskazanym poniżej.

Zamawiający zmienia zapisy Zaproszenia do składania ofert w zakresie:

Rozdziału III  pkt. 1, które otrzymuje brzmienie:

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Materiał płyty tablicy: blacha stalowa ocynkowana o grubości min. 0,7 mm pokryta laminatem ochronnym, tło tablicy w kolorze białym

 

Rozdziału X  pkt. 2, pkt. 4, które otrzymują brzmienie:

X. Miejsce i termin składania ofert:

2.  Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2020r.(piątek)

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2020r. (poniedziałek godz.10.00

 

                                                                                                                         z up. Wójta Gminy Ujazd


                                                                                                                              (-) Honorata Bogus

                                                                                                                                Sekretarz Gminy


Zawiadomienie o zmianach zaproszenia do składania ofert z dnia 11.03.2020 r.


Wyświetlony: 2816

Dodany 11.03.2020 13:23:45 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.03.2020 13:39:11 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie i dostawa jednostronnej trwałej tablicy pamiątkowej spełniającej również funkcję informacyjną wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie dla projektu: „Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów, Gm. Ujazd”

Ujazd, dn. 10.03.2020r.

Nasz znak: RIR.271.2.10.2020

 

Zaproszenie do składania ofert

        I.            Zamawiający :

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  (44) 719 21 23, fax: 044 719 21 29 wew.47

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl

adres strony internetowej, na której publikowane są dokumenty postępowania:

http://www.bip.ug.ujazd.com.pl/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

      II.            Postępowanie:

 1. Tryb udzielenia postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),  Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe oraz postanowieniami niniejszego zaproszenia.

Każdorazowo gdy w niniejszym zaproszeniu jest mowa o:

 1. „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła umowę.
 2.  „Kc”, należy przez to rozumieć ustawę Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 3. „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem kryteria oceny ofert - ceny

2.       Oznaczenie postępowania:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Wykonanie i dostawa jednostronnej trwałej tablicy pamiątkowej spełniającej również funkcję informacyjną wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie dla projektu: „Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów, Gm. Ujazd”,


znak sprawy:  RIR.271.2.10.2020

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STANDARDZIE PASYWNYM W MIEJSCOWOŚCI OJRZANÓW, GM. UJAZD” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA PODDZIAŁANIE IV.3.2

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Tablica informacyjno-pamiątkowa muszą spełniać następujące warunki:

   Wymiary płyty tablicy: min. 120 cm (szerokość) x min. 80 cm (wysokość) w ilości 1 szt.

1.      Materiał płyty tablicy: blacha stalowa ocynkowana o grubości min. 0,5 cm pokryta laminatem ochronnym, tło tablicy w kolorze białym,

2.      Tablica wraz ze słupkami umożliwiającymi ustawienie tablicy min. 1,70 m licząc od gruntu do dolnej krawędzi tablicy,

3.      Płyta tablicy na konstrukcji stalowej (zabezpieczonej antykorozyjnie),

4.      Grafika kolorowa, odporna na warunki atmosferyczne w tym na promieniowanie UV,

5.      Minimalna trwałość tablicy, w tym kolorów i napisów – co najmniej 7 lat,

6.      Tablica nie może stanowić zagrożenia dla osób trzecich,

7.      Tablica ma zostać wykonana w sposób stabilny i trwały,

8.      Tablica musi zachować sztywność poziomą i pionową,

9.      Wykonanie projektu graficznego tablicy i przedstawienie go w celu akceptacji przez Zamawiającego.

10.    Projekt tablicy winien zostać sporządzony na podstawie Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Karty wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020, Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

11.    Zgodnie z zapisami podręcznika tablica musi zawierać:

- znak FE, barw RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa,

- Tytuł projektu: „Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów, Gm. Ujazd”.

- Cel projektu: „ Poprawa jakości powietrza w gminie ujazd poprzez realizację demonstracyjnego projektu polegającego na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem techniki zapewniającej korzyści dla środowiska, przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych”.

- Beneficjent: Gmina Ujazd,

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

Wzory tablic znajdują się na stronie: http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow

12.    Wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjno-pamiątkowej - po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego.

13.    Termin realizacji: do 14 dni od zawarcia umowy

14.    Przykładowy wzór tablicy informacyjno – pamiątkowej zawiera załącznik nr 1 do umowy

 1. CPV Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówienia CPV  

39294100-0 Artykułu informacyjne i promocyjne

79342200-5 Usługi w zakresie promocji

22462000-6 Materiały reklamowe

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia w ciągu 14 dni  od podpisania umowy

Miejsce dostawy : Urząd Gminy w Ujeździe

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

 1. Określenie warunków udziału w postępowaniu

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)       nie znajdują się w stanie likwidacji bądź upadłości.

 1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada:

1.       oświadczenie o braku pozostawania w stanie upadłości lub w likwidacji znajdujące się w formularzu oferty.

2.       W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1  wykonawcy mogą złożyć wspólnie. Do wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.

3.       W przypadku przedstawienia w oświadczeniach i dokumentach składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu informacji o kwocie w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP ogłoszonym w dniu zamieszczenia niniejszego zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu zamieszczenia ogłoszenia.

4.       Dokumenty i oświadczenia powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną.

 1. Wykonawcy występujący wspólnie

1.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszym ogłoszeniu Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

2.       W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

3.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

4.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

     IX.            Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia :

1.       Wymagania ogólne:

a)         Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b)         Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

c)         Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

d)         Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.

e)         Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

f)          Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.        Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:

Oferta powinna zawierać:

a)         formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b)         Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

c)         Oświadczenia i dokumenty zgodnie z pkt VII powyżej;

W przypadku oferty składanej drogą pocztową bądź osobiście Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd - zawierającym oznaczenie „Oferta na

3.       Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie wykazujące iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4.        Zmiana lub wycofanie oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”,

Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na całość przedmiotu zamówienia.

6.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

8.       Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

a)       jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu o treść ogłoszenia w sposób określony w rozdziale XII;

b)       zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Nabywca poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;

c)       wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;

d)       wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego;

e)       jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

f)        wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;

g)       w wymaganym terminie nie uzupełnił dokumentów i oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami ogłoszenia.

 

 

       X.            Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd- Sekretariat, pokój nr 1.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu  18.03.2020r.
 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty e-mailem na adres: inwestycje@ujazd.com.pl  (skan oryginału dokumentu).
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2020r. r. o godz. 10:00,
 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.
 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Wykonawcy, którzy nie uczestniczyli w otwarciu ofert na własny wniosek zostaną poinformowani o cenach złożonych ofert.
 8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej http://www.bip.ug.ujazd.com.pl/

informacje dotyczące firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

     XI.            Termin związania ofertą

 1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   XII.            Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami

1.         Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.

2.         Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

3.         Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

a)                               Paweł Lasota – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Tel. 44 719-21-29 wew. 29

b)                              Marzena Triantafyllou – Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 

Tel. 44 719-21-29 wew. 43

4.         Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną na adres inwestycje@ujazd.com.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

5.         Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 Kc zastrzega prawo do zmiany treści ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie oraz zamieści na stronie internetowej wskazanej w pkt I zaproszenia.

6.         Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 Kc zastrzega prawo do zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania, a także odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn. Zamawiający odwoła postępowanie w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację umowy (chyba że podejmie decyzje o zwiększeniu tej kwoty), a także w przypadku gdy nie otrzyma dofinansowania ze środków UE lub gdy zostaną one odebrane.

7.         W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem pkt. 8

8.         Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.         Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.

 XIII.            Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto w złotych polskich zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości z dokładnością do jednego grosza, stawkę oraz wartość podatku VAT.
 2. Cena łączna brutto musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
 3. Wykonawca podaje stawki w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

 XIV.            Kryterium oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej w formularzu oferty na podstawie poniższego wzoru:

cena najniższa

liczba punktów oferty badanej   =  -------------------------------     x  100 pkt

 cena badana

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty zawiązane z realizacją zamówienia.

 1. Konflikt interesów

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu uniknięcia konfliktów interesów:

a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych , zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 12 lit.g lub h oraz przypadków wskazanych poniżej:

-w przypadku celu tematycznego 1 udzielenie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IP RPO WŁ,

-wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór wykonawcy będącego podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym podrozdziale, IŻ RPO WŁ/IP RPO WŁ może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem,

b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronnie i obiektywnie.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 XVI.            Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę (m.in. oferta, oświadczenia, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kosciuszki6, 97-225 Ujazd

2)       inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ujazd jest Pani Żaneta Bykowska-Winkiel e-mail iod@ujazd.com.pl tel.:  44 719-21-29, wew. 24;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie i dostawa jednostronnej trwałej tablicy pamiątkowej spełniającej również funkcję informacyjną wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie dla projektu: „Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów, Gm. Ujazd”,

4)       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej t.j. 1330, Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm

5)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

6)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z ustawą o archiwizacji;

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)       posiada Pani/Pan:

a)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)       nie przysługuje Pani/Panu:

a)       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.”

XVII.            Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Wykonawca będzie obowiązany do spełniania wymagań formalnych przez cały okres realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w sytuacji przekroczenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

XVIII.            Warunki Umowy

 1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana, jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych na podstawie okoliczności i na warunkach wynikających z ustawy Pzp. oraz wskazanych poniżej:

a)       zmiany dotyczące terminu realizacji umowy dokonanych w wyniku wystąpienia opóźnień
w realizacji umowy powstałych w wyniku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, powodujących zmianę ostatecznego terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

b)       w części dotyczącej sposobu dokonywania rozliczeń finansowych w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wykonywane usługi, o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową
a wprowadzoną wysokością stawki tego podatku.

 1. W celu dokonania zmian w niniejszej Umowie Strony zawrą aneks.
 2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.


                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                               

                                                                                                                    (-) mgr inż. Artur Pawlak

Wykaz załączników do zaproszenia :

Załącznik nr 1 -Formularz oferty

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

 


Wyświetlony: 4343

Dodany 10.03.2020 12:47:02 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2020 14:24:02 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne