Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.03.2020 r.

 

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon 0-44 719-21-29  w. 48

 

Nasz znak: RIR.271.2.8.2020

                                                                                                                                                            Ujazd, dnia 12.03.2020r.

                                                         

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 201r. poz. 1145) na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:

Wykonanie indywidualnych projektów technicznych instalacji kolektorów słonecznych, instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz wymiany piecy centralnego ogrzewania na piece opalane biomasą (pellet) oraz wykonanie opracowania polegającego na potwierdzeniu efektu ekologicznego dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd – etap II.

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

„AGRA” FIRMA Radosław Maciak

ul. Mikołaja Kopernika 64A, lok.95

90-553 Łódź

 

za cenę brutto:

96 063,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 00/100)

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wykonawcy zawiera najkorzystniejszy bilans punktów w ramach kryterium cena.

 

 

 

 Jednocześnie informuję, iż na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty podlegające ocenie:

 

NR OFERTY

Nazwa i adres Dostawcy/Wykonawcy

CENA OFERTY BRUTTO

ILOŚC PRZYZNANYCH PUNKTÓW

1.

„AGRA” FIRMA Radosław Maciak

ul. Mikołaja Kopernika 64A, lok.95

90-553 Łódź

96 063,00 zł

100,00 pkt

2.

Natkaniec Wojciech EKSPERTON

ul. Karola Adamieckiego 11, lok. 32

41-300 Dąbrowa Górnicza

149 999,00 zł

64 04 pkt

 


                                                                                                                                   Wójt Gminy


                                                                                                                        (-) mgr inż. Artur Pawlak


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.03.2020 r.

 


Wyświetlony: 1880

Dodany 12.03.2020 15:18:54 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.03.2020 15:18:54 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.03.2020 r.

Ujazd dnia 03.03.2020r.

 

Nasz znak: RIR.271.2.8.2020

 

Zaproszenie do składania ofert

        I.            Zamawiający :

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  (44) 719 21 23 wew. 48,29

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl

 

      II.            Postępowanie:

 1. Tryb udzielenia postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),  Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe oraz postanowieniami niniejszego zaproszenia.

Każdorazowo gdy w niniejszym zaproszeniu jest mowa o:

 1. „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła umowę.
 2.  „Kc”, należy przez to rozumieć ustawę Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.);
 3. „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem kryteria oceny ofert – ceny.

2.       Oznaczenie postępowania:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą wykonanie indywidualnych projektów technicznych instalacji kolektorów słonecznych, instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz wymiany piecy centralnego ogrzewania na piece opalane biomasą (pellet) oraz wykonanie opracowania polegającego na potwierdzeniu efektu ekologicznego dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd – etap II.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Zakres dokumentacji obejmuje:

A.      Dokumentacja dla instalacji kolektorów słonecznych

1)       Projekty indywidualne – dla 11 lokalizacji (w tym przewiduje się 7 szt. z 2 kolektorami płaskimi, 3 szt. z 3 kolektorami płaskimi, 1 szt. z 4 kolektorami płaskimi) sporządzone w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

2)       Przedmiar robót sporządzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

3)       Kosztorys inwestorki sporządzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

B.       Dokumentacja dla instalacji ogniw fotowoltaicznych

1)       Projekty indywidualne – dla 69 lokalizacji ( w tym przewiduje się 1 szt. o mocy ok. 2 KW, 16 szt. o mocy ok. 3 KW, 52 szt. o mocy ok. 5 KW, nie więcej niż 6,5 kW) sporządzone w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

2)       Przedmiar robót sporządzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

3)       Kosztorys inwestorki sporządzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

C.       Dokumentacja dla piecy na biomasę z regulacją mocy od ok. 7 do 25KW)

1)       Projekty indywidualne – dla 4 lokalizacji sporządzone w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

2)       Przedmiar robót sporządzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

3)       Kosztorys inwestorki sporządzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

D.      Ogólne wymagania:

1)       Dokumentacja techniczna winna obejmować w szczególności dostawę i montaż urządzeń na budynkach mieszkalnych wraz z włączeniem ich do wewnętrznej instalacji (wodnej i elektrycznej, w zależności od rodzaju instalacji) budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Ujazd;

2)       Dokumentacja ma określać m.in. dobór mocy urządzenia dla każdej lokalizacji, część opisową, rysunek/schemat techniczny instalacji, rysunek/rzut usytuowania kolektorów słonecznych/paneli fotowoltaicznych, wytyczne dotyczące przygotowania przez użytkownika pomieszczeń potrzebnych do montażu urządzeń oraz niezbędne informacje konieczne do zainstalowania i funkcjonowania danego urządzenia, pełny opis wraz z wszystkimi obliczeniami niezbędnymi do wykonania instalacji, zestawienie podstawowych materiałów;

3)       W przypadku montażu kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznych na dachach Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny wytrzymałości konstrukcji dachu i sporządzenia stosownej notatki wraz z czytelnym podpisem właściciela budynku;

4)       W każdym projekcie należy przewidzieć możliwość wykonania systemu monitoringu instalacji przy zastosowaniu modułu internetowego w celu potwierdzenia uzyskanego efektu ekologicznego;

5)       Instalacje należy zaprojektować na dachach budynków mieszkalnych lub elewacjach, nie przewiduje się usytuowania instalacji na gruncie;

6)       Na podstawie deklaracji otrzymanych od mieszkańców Zamawiający szacuje, iż instalacje zostaną zlokalizowane na ok. 83 budynkach mieszkalnych;

7)       Podana ilość projektowanych instalacji może ulec zmianie:

a)       zmniejszeniu z powodu m.in.: rezygnacji mieszkańca z udziału w projekcie, braku możliwości technicznych lokalizacji (np. zbyt mała powierzchnia dachu, dach pokryty eternitem, niewłaściwe pochylenie dachu, itp.),  braku zgody mieszkańca na proponowaną lokalizację instalacji, niespełnienie przez przyszłego użytkownika (mieszkańca) wymagań formalnych postawionych przez Zamawiającego, wynagrodzenie przysługuje za faktycznie zrealizowane projekty;

b)       zwiększeniu w wyniku przystąpienia do projektu innych mieszkańców, dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości w ramach przedmiotowej usługi o 2szt.;

c)       O ewentualnych zmianach Zamawiający będzie na bieżąco informował wykonawcę;

d)       Wykaz właścicieli nieruchomości zostanie przekazany na etapie podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej.

8)       Do każdej instalacji należy przeprowadzić wizję lokalną potwierdzoną protokołem uzgodnień podpisanym z właścicielem nieruchomości; 1 egz. protokołu należy przekazać Zamawiającemu;

9)       Zamówienie obejmuje aktualizację/poprawę projektów technicznych w szczególności kosztorysów w terminie do 7 dnia od daty przesłania zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie 3 lat od daty protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;

10)   Zamówienie obejmuje aktualizację/poprawę opracowania polegajacego na potwierdzeniu efektu ekologicznego dla projektu w przypadku stwierdzenia uwag formalnych lub merytorycznych przez IZ RPO w terminie do 7 dnia od daty przesłania zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego;

11)   W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu zamawiającego (jeżeli będą konieczne) wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji technicznej;

12)   Udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji technicznej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac obejmujących swym zakresem opracowaną dokumentację,

13)   Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówienia CPV - 71320000 – 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

E.       Wykonanie opracowania polegającego na potwierdzeniu efektu ekologicznego dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd – etap II na podstawie kryteriów wyboru projektów dla Podziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 sporządzony w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

    IV.            Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1.     Zamawiający wymaga wykonania zamówienia

a)       wykonanie indywidualnych projektów technicznych instalacji kolektorów słonecznych, instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz wymiany piecy centralnego ogrzewania na piece opalane biomasą (pellet) dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd – etap II. do 07.04.2020r.

b)       wykonanie opracowania polegającego na potwierdzeniu efektu ekologicznego dla projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd – etap II do 14.04.2020r.

2.     W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego wstępny projekt dla każdego typu instalacji.

      V.            Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia :

 1. Wymagania ogólne:

a)         Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b)         Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

c)         Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

d)         Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.

e)         Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

f)          Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.        Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:

Oferta powinna zawierać:

a)         formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b)         Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

 

W przypadku oferty składanej drogą pocztową bądź osobiście Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd - zawierającym oznaczenie „Oferta na:  wykonanie indywidualnych projektów technicznych instalacji kolektorów słonecznych, instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz wymiany piecy centralnego ogrzewania na piece opalane biomasą (pellet) oraz wykonanie opracowania polegającego na potwierdzeniu efektu ekologicznego dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd – etap II.

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie wykazujące iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

3.        Zmiana lub wycofanie oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”,

Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

4.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na całość przedmiotu zamówienia.

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.       Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

a)       jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu o treść ogłoszenia w sposób określony w rozdziale VIII;

b)       zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;

c)       wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;

d)       wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego;

e)       jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

    VI.            Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd- Sekretariat, pokój nr 1.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu  11.03.2020 godz. 10.00
 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty e-mailem na adres: inwestycje@ujazd.com.pl  (skan oryginału dokumentu).
 4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.

  VII.            Termin związania ofertą

 1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.            Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami

1.         Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.

2.         Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

3.         Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

a)           Paweł Lasota – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Tel. 44 719-21-29 wew. 29

b)          Żaneta Janeczek – Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju tel 44 719-21-29 wew. 48

4.         Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną na adres inwestycje@ujazd.com.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

5.         Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 Kc zastrzega prawo do zmiany treści ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie oraz zamieści na stronie internetowej wskazanej w pkt I zaproszenia.

6.         Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 Kc zastrzega prawo do zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania, a także odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn. Zamawiający odwoła postępowanie w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację umowy (chyba że podejmie decyzje o zwiększeniu tej kwoty), a także w przypadku gdy nie otrzyma dofinansowania ze środków UE lub gdy zostaną one odebrane.

7.         W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem pkt. 8

8.         Zamawiający poprawia w ofercie

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)       inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9.         Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.

10.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczanych w budżecie na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty Wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.

     IX.            Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto w złotych polskich zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości z dokładnością do jednego grosza, stawkę oraz wartość podatku VAT.
 2. Cena łączna brutto musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
 3. Wykonawca podaje stawki w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

       X.            Kryterium oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100% - 100 pkt.). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  z najniższą ceną. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej w formularzu oferty na podstawie poniższego wzoru:

cena najniższa

liczba punktów oferty badanej   =  -------------------------------     x  100 pkt

 cena badana

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty zawiązane z realizacją zamówienia.

     XI.            Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę (m.in. oferta, oświadczenia, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kosciuszki6, 97-225 Ujazd

2)       inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ujazd jest Pani Żaneta Bykowska-Winkiel e-mail iod@ujazd.com.pl tel.:  44 719-21-29, wew. 24;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie indywidualnych projektów technicznych instalacji kolektorów słonecznych, instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz wymiany piecy centralnego ogrzewania na piece opalane biomasą (pellet) oraz wykonanie opracowania polegającego na potwierdzeniu efektu ekologicznego dla projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd – etap II.

4)       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej t.j. 1330, Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm; 

5)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

6)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z ustawą o archiwizacji;

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)       posiada Pani/Pan:

a)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)       nie przysługuje Pani/Panu:

a)       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.”

   XII.            Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Wykonawca będzie obowiązany do spełniania wymagań formalnych przez cały okres realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w sytuacji przekroczenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

 XIII.            Warunki Umowy

 1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana, jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2.

 

Wykaz załączników do zaproszenia :

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2- Wzór umowy

 

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.03.2020 r.
Wyświetlony: 1973

Dodany 03.03.2020 15:32:57 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2020 15:32:57 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: