Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Ujazd, dnia: 28.02.2020 r.


Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Telefon/fax 0-44 719-21-29 w. 47


 

Znak sprawy: RIR.042.2.2019.MD                                                                                              


                                          


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Ujeździe na:


Transport dzieci na wycieczki edukacyjne w ramach projektu „Powietrze potrzebne od zaraz – program z zakresu edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:


FIRMA PRZEWOZOWA „BOGDAN”

Bogdan Piotrowski

ul. Słoneczna 22

97 – 225 Ujazd


Cena jednostkowa brutto za 1 km wynosi 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100)

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem oraz zapewnia fachowość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia.


Jednocześnie informujemy, iż na w/w postępowanie wpłynęła następująca oferta:


 


1.    FIRMA PRZEWOZOWA „BOGDAN”

     Bogdan Piotrowski

     ul. Słoneczna 22

     97 – 225 Ujazd

             


 


Zastępca Wójta Gminy


     (-) Paweł Lasota


 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wyświetlony: 4217

Dodany 28.02.2020 13:27:35 przez Dratwa Grzegorz

Autor dokumentu Dratwa Grzegorz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2020 13:35:57 przez Grzegorz Dratwa

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.02.2020 r.Znak sprawy: RIR.042.2.2019.MD                                                             

                                                                                                               Ujazd, dnia 13.02.2020 r.                                

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I    Zamawiający :

Zamawiającym jest :

Gmina Ujazd

                                               Plac Kościuszki 6 , 97-225 Ujazd

Tel.  044 719 21 29, fax: 044 719 21 29

adres strony internetowej: www.bip.ug.ujazd.com.pl

adres poczty elektronicznej: inwestycje@ujazd.com.pl  

 

II   Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 tyś euro, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Ujeździe. 

III  Oznaczenie postępowania:

Postępowanie oznaczone jest jako:

Transport dzieci w ramach projektu „Powietrze potrzebne od zaraz – program za zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Przedmiot zamówienia obejmować będzie transport dzieci na wycieczki edukacyjne z Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów, Osiedle Niewiadów 27, 97 – 225 Ujazd. Transport obejmuje również drogę powrotną do Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów. Transport odbywać się będzie co najmniej dwoma autokarami. Transport odbywać się będzie według harmonogramu wycieczek edukacyjnych – załącznik nr 1

 

CPV

60130000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

 

IV  Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1.     Zapewnienie sprawności technicznej pojazdów używanych do wykonania przewozów z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110 t.j. ) oraz przepisów wykonawczych;

2.     Zapewnienie właściwych kwalifikacji zawodowych kierowców;

3.     Zapewnienie właściwych warunków higienicznych i temperatury w pojazdach oraz bezpiecznego przewozu;

4.     Zapewnienie pojazdów przystosowanych do przewozu dzieci i wyposażonych we właściwe oznaczenie;

5.     Posiadanie w okresie obowiązywania umów ubezpieczenia autobusów i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.

V O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą , że spełniają następujące warunki:

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym:

·       Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej dwoma autokarami umożliwiającymi jednoczesny transport co najmniej 60 osób każdy autokar na miejscach siedzących

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie mają złożyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu , a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

  1. Wykaz posiadanych pojazdów – załącznik nr 3
  2. Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego

Dokument są składane w oryginale podpisane przez Wykonawcę.

VII  Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) na adres Urząd Gminy Ujazd, pl. Kościuszki 6, 97 – 225 Ujazd, pokój nr 1 (Sekretariat) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30 , wtorek 8:30 – 16:30.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty e-mailem na adres: inwestycje@ujazd.com.pl  - skan oryginału dokumentu)

Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2020 r.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

VIII  Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:

Oferta powinna zawierać

a)    formularz ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz wypełniony załącznik nr 3 – wykaz posiadanych pojazdów.

Oferta powinna zawierać oznaczenie: oferta na Transport dzieci na wycieczki edukacyjne w ramach projektu „Powietrze potrzebne od zaraz - program z zakresu edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

IX Zmiana lub wycofanie oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana , jak wycofanie wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta  należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.

Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty  powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie  należy opatrzyć napisem  „WYCOFANE”

X  Kryterium oceny ofert:

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny 100% . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

XI  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Wykonawca podaje w ofercie cenę jednostkową brutto za 1 km oraz inne wymagane informacje.

Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy  związane z realizacją zamówienia.

 

XII  Badanie i ocena ofert:

Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, to jest została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczanych w budżecie na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty Wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.

XIII Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie faksu bądź drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

XIV  Warunki umowy:

Istotne postanowienia umowne zawarte zostały w załączniku nr 4 – wzór umowy

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca będzie obowiązany do spełniania wymagań formalnych przez cały okres realizacji zamówienia.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w sytuacji przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację ww. zadania.

XV Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w dokumentach składanych przez Wykonawcę (oferta, oświadczenia)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kosciuszki6, 97-225 Ujazd , inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ujazd jest Pani Żaneta Bykowska-Winkiel e-mail iod@ujazd.com.pl tel.:  44 719-21-29, wew. 24;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Transport dzieci w ramach projektu „Powietrze potrzebne od zaraz – program za zakresu edukacji ekologicznej realizowanym w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.” Znak sprawy: RIR.042.2.2019.MD.                                                            Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej t.j. 1330, Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z ustawą o archiwizacji;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. Ponadto Zamawiający informuje, że

 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą art. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.”

XVI Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1.     Anna Żak, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów , tel. 44 719 – 23 – 84

2.     Magdalena Duzik, Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji , tel. 44 719 – 21 – 29 wew. 48

 

Wykaz załączników do zaproszenia :

Załącznik nr 1 Harmonogram wycieczek edukacyjnych

Załącznik nr 2 Formularz oferty - wzór

Załącznik nr 3 Wykaz posiadanych pojazdów – wzór

Załącznik nr 4 Wzór umowy

 

 

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Artur Pawlak

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13.02.2020 r.

 


Wyświetlony: 4395

Dodany 13.02.2020 14:05:13 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.02.2020 14:06:08 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: