Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 17 lutego 2020 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ujazd informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

Ø  kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości,

Ø  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

który przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570) oraz Uchwałą  Nr XVII/145/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ujazd organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2020 rok.

Realizacja zadania publicznego pn.: Organizacja przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Ujazd poprzez prowadzenie orkiestry dętej z uwzględnieniem jej udziału m.in. w świętach narodowych, uroczystościach gminnych oraz przeglądach i koncertach o zasięgu regionalnym, powiatowym i wojewódzkim powierzona zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ujeździe
z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Mostowej 2.

Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27

Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców na terenie sołectwa Ujazd
z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ORLIK” przy SP w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd,
ul. Rokicińska 6.

Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).


                                                                                                                            Wójt Gminy


                                                                                                                    (-) mgr inż. Artur Pawlak

 


OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Ujazd  z dnia 17 lutego 2020 roku  o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert


Wyświetlony: 3144

Dodany 18.02.2020 15:44:52 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.02.2020 15:44:52 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej


                                                                                              Ujazd, dnia 20 stycznia 2020 r. 


Znak: ROA.524.1.2020.AP


ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJW związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymania i upowszechnienia tradycji narodowej oraz wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej informuję, że organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2010 r. o działalności pożytku i wolontariacie mogą zgłosić przedstawiciela do Komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach ww. konkursu, na realizację następujących zadań:


Ø „Organizacja przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Ujazd poprzez prowadzenie orkiestry dętej, z uwzględnieniem jej udziału m. in. w świętach narodowych, uroczystościach gminnych oraz przeglądach i koncertach o zasięgu regionalnym, powiatowym
i wojewódzkim”;


Ø  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców na terenie sołectwa Ujazd z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”;


Ø  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zwodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”.


Komisja konkursowa będzie prowadzić obrady i dokonywać oceny złożonych ofert w oparciu o zapisy art. 15 ust. 2a i 2d ustawy  z dnia 23 kwietnia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Nr XVII/145/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.


Kandydatów do Komisji konkursowej zgłaszać można do 31 stycznia 2020 roku (piątek) na załączonym formularzu, który można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd
(pokój nr 1), przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (uznaję się datę wpływu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub przesłać drogą mailową na adres
ugujazd@ujazd.com.pl.


Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą uwzględnione.


Wskazanie przedstawiciela do prac w Komisji konkursowej przez organizację pozarządową lub inny uprawniony podmiot nie jest obowiązkowe.


Planowany termin posiedzenia Komisji konkursowej –  7 lutego 2020 r. 


W złączeniu:


1.                 Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursowej (wypełnić czytelnie).


2.                  Wzór oświadczenia, które będzie zobowiązana złożyć osoba powołana przez Wójta Gminy w skład Komisji konkursowej w dniu posiedzenia.


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej PDFWyświetlony: 4165

Dodany 21.01.2020 13:50:56 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.01.2020 15:50:22 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: