Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia: 


 • wypełniony formularz meldunkowy (formularz znajduje się pod tabelą) -(odrębny dla każdej osoby meldującej się) z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą tytułem prawnym-najemcą, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu-oryginały dokumentów do wglądu ( umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu)
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocników dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania (wzór znajduje się pod tabelą)

-dowód lub paszport pełnomocnika ( do wglądu).

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy dokonuje się w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy nie ma konieczności wymeldowania się
w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego) – wymeldowanie z poprzedniego miejsca następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania ( na pobyt stały lub czasowy).

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem- udzielonym na podstawie art. 3 §. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy sprawujący nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje urzędnik stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców, albo tego rodziców u którego dziecko faktycznie przebywa.

Do formularza składanego w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy epuap wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskana-odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nie posiadający tytułu prawnego do lokalu dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Formularz w formie dokumentu elektronicznego może być złożony przez osobę posiadająca numer PESEL. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć dodatkowo pełnomocnictwo. Przy procedurze elektronicznej wymagany jest profil zaufany.

Zgłoszenie zameldowania przez Internet: https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.


Opłaty:

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.

 Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone :małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składając pełnomocnictwo winno się dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 lub
w kasie Urzędu.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego

Zgodnie z art.32, ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji Ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały, z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zgodnie z art.32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji Ludności „ organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zgodnie z art., 1 ust.1 pkt. 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U z 2019r. poz. 1000 ) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


Sposób odwołania:

Tryb odwoławczy nie występuje.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji Ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego
  ( Dz. U. z 2017r., poz.2411).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców ( Dz. U z 2018r., poz. 2484).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 162)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  (Dz. U z 2017r., poz.570 ze zm.).


Formularz zgłoszenia na pobyt stały - PDF, 140,5 KB

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego - PDF, 1,7MB

Oświadczenie właściciela lokalu - PDF, 15,8KB

Pełnomocnictwo - PDF, 36,8 KB

Klauzula informacyjna - PDF, 92 KB
Wyświetlony: 8520

Dodany 28.11.2019 12:54:47 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Michał Goździk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 14:35:08 przez Michał Goździk

Historia zmian [8]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: