Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaświadczenie o prawie do głosowania

NAZWA USŁUGI

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Zaświadczenie o prawie do głosowania może otrzymać każdy wyborca (nawet niezameldowany i nieujęty w obwodzie głosowania lub w spisie wyborców).

O zaświadczenie o prawie do głosowania  można wnioskować w dowolnym organie gminy (bez względu na miejsce zamieszkania wyborcy lub ujęcia w spisie wyborców).

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 12 października 2023 r.  (w godz. pracy Urzędu).

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydane do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy z mocy prawa również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r. Wydawane jest tylko JEDNO zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie można głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz
w referendum.


Wymagane dokumenty:
- w przypadku odbioru zaświadczania przez inną osobę – upoważnienie do odbioru zaświadczanie o prawie do głosowania oraz dowód osobisty pełnomocnika.

- do wglądu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborów ( wzór w załączeniu)

Dodatkowe informacje:

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie opatrzony własnoręcznym podpisem zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.  Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca na swoje żądanie otrzymuje dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców
 w miejscu stałego zamieszkania. W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 t.j. z późń.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Opłaty:

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Bezzwłocznie.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej - REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Nazwa stanowiska - Referat Spraw Obywatelskich

Numer pokoju - 9

e-mail - j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu - 44 719 21 29 w .22Załączniki:


Wniosek o wydanie zaświadczenia - docx, 18 KB

Klauzula informacyjna - docx, 79 KB


Wyświetlony: 6151

Dodany 19.09.2019 15:36:02 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Radosław Andryszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.09.2023 10:44:11 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [7]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: