Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

Wersja papierowa:

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców – jeżeli zaświadczenie
   o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy nie zostało wcześniej uzyskane,
 2. dokument potwierdzający tożsamość- do okazania( dowód osobisty lub paszport),
 3. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców ( o ile jest wymagane),
 4. wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ( w przypadku potrzeby uzyskania takiego formularza),
 5. potwierdzenie wpłaty opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy( w przypadku złożenia wniosku o wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia
  o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy),
 6. pełnomocnictwo( w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Wersja elektroniczna: ( w przypadku składania wniosku przez Internet wnioskodawca musi posiadać profil zaufany):

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzającym profil zaufany: http://epuap
 2. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców ( o ile jest wymagane),
 3. wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ( w przypadku potrzeby uzyskania takiego formularza) w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, złożony za pomocą portalu: http://epuap.gov.pl/wps/portal
  ( http://epuap.gov.pl
 4. pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, złożony za pomocą portalu: http://epuap.gov.pl/wps/portal, wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Wydanie zaświadczenia:

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców może być wydane w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym,
w zależności od żądania wnioskodawcy.

Wydanie wielojęzycznego formularza

Do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy w języku polskim może być wydany, na żądanie wnioskodawcy, wielojęzyczny formularz, zawierający tłumaczenie tego zaświadczenia na jeden z języków urzędowych Unii Europejskiej w celu posługiwania się tym formularzem w innym państwie członkowskim UE przy załatwianiu spraw administracyjnych.

Wielojęzyczny formularz wydaje się:

 • jednocześnie z w/w zaświadczeniem – w przypadku, gdy wniosek o wydanie zaświadczenia i wniosek o wydanie formularza są składane przez wnioskodawcę jednocześnie,
 • osobno, jeżeli wnioskodawca posiada już aktualne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, a wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza do tego zaświadczenia składa po otrzymaniu tego zaświadczenia,


Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do zaświadczenia
o zameldowaniu na pobyt stały bądź czasowy. Formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej więc nie może pozostawać w obiegu między państwami członkowskimi jako dokument niezależny. Wielojęzyczny standardowy formularz oddaje treść dokumentu urzędowego, do którego jest załączony.

Celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony i dotyczy on języków urzędowych Unii Europejskiej.


Opłaty:

 • skarbowa za wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców - 17 zł (o ile jest wymagana),
 • skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
  (w przypadku osoby upoważnionej – o ile podlega takiej opłacie) ,
 • wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy - 17 zł (w przypadku złożenia wniosku o wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy).

Opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza wynosi 17 zł. (nie jest to opłata skarbowa);

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ujazd

Numer konta bankowego 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030

lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Ujazd


Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców określa ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu, stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu stałym/czasowym na nie podlega zwolnieniu.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:


Zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących danej osoby jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Sposób odwołania:


Tryb odwoławczy nie występuje.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 04 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U z 2019 r., poz. 860),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1000);
 • Art.18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U z 2019 r. poz. 123 z późn. zm);
 • Art. 45 ust.2 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (Dz.U. 2019r. poz. 1397),
 • Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012;


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Spraw Obywatelskich

Numer pokoju: 9
e-mail: um.ujazd@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22


Wyświetlony: 8883

Dodany 03.04.2020 10:48:17 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Michał Goździk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 14:41:02 przez Michał Goździk

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: