Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Centralny Rejestr Wyborców - Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego i obywatela UE niebędącego obywatelem polskim (NA STAŁE).

 

Centralny Rejestr Wyborców:

Centralny Rejestr Wyborców potwierdza prawo wybierania. Służy m.in. do sporządzania spisów wyborców, sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz ustalania liczby wyborców.
W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania. Centralny Rejestr Wyborców składa się z części A oraz części B.
W części A gromadzi się dane obywateli polskich którym przysługuje prawo wybierania, dane osób które ukończyły 17 lat, dane osób niemających prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 

2 Kodeksu wyborczego oraz informacje o stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych.

W części B gromadzi się dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi
oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych
do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.
Wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta/ burmistrza/ prezydenta reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żądnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty
w obwodzie głosowania.

Osobie której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców umożliwia się wgląd do rejestru wyborców w zakresie danych określonych w art. 18a §1 i 3 dotyczących tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na terenie gminy są ujmowani z urzędu w stałym obwodzie głosowania, właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały (tj. wyborca ten nie musi składać żadnego wniosku aby być ujętym w stałym obwodzie głosowania na terenie gminy). 

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały są ujmowani
w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy, są ujmowani w stałym obwodzie głosowania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwej dla miejsca stałego przebywania (wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy).

Wyborcy, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego (tj. obywatele kraju Unii Europejskiej lub obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), stale zamieszkali na obszarze gminy są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania. W przypadku gdy w chwili złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie posiada numeru PESEL, w celu jego nadania uzupełnia
we wniosku dodatkowe dane wymagane do nadania numeru PESEL.

Wyborca można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek składa się w formie papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.
  • wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (wzór w załączeniu),
  • ważny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),

 

Dołączenie wymienionych dokumentów przyśpieszy załatwienie sprawy, gdyż organ nie będzie musiał dokonywać dodatkowych czynności wyjaśniających (np. przeprowadzać oględzin lokalu czy przesłuchiwać świadków).

Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie pod wskazanym we wnioskiem adresem np. akt własności, umowę najmu mieszkania, umowę na media ( np. rachunek za prąd, gaz, woda, telefon) na którym są dane wnioskodawcy, pisemne oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania w którym potwierdzi stałe przebywanie w jego lokalu z dokumentem potwierdzającym, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą. 

 

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców za pośrednictwem strony gov.pl

 

Dodatkowe informacje:

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców jest na stałe. Zmiana miejsca głosowania tylko na najbliższe wybory wiąże się ze złożeniem wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Dodatkowe informacje oraz procedura złożenia wniosku przez Internet:

https://www.gov.pl => Meldunek i wybory => Zmień obwód głosowania lub dopisz się do CRW.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazania przez Rzecząpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz.U z 2017 r. poz. 1316
    z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń
    o prawie do głosowania ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1495 )
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 t.j. z późń.zm.)

 

Opłaty:

Nie pobiera się opłat.

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu
w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Spraw Obywatelskich

Numer pokoju: 9
e-mail:
h.szymczyk@ujazd.com.pl , j.krawul@ujazd.com.pl  

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22


wniosek o wpisanie do stałego obwodu głosowania - pdf, 650 KB

wniosek o wpisanie do stałego obwodu głosowania - docx, 43 KB

wniosek o udostępnienie informacji przetwarzanych w centralnym rejestrze wyborców  - docx, 36 KB
oświadczenie właściciela o zamieszkaniu wyborcy - docx, 30 KB

klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych na podstawie kodeksu wyborczego - docx, 28KB


Wyświetlony: 9315

Dodany 27.06.2019 08:38:12 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Justyna Krawul

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.08.2023 13:37:20 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [14]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: