Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Głosowanie przez pełnomocnika

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.


Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach odrębnych (np. w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym) oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich,
a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.


Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.


Pełnomocnikiem nie mogą być osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety wyborcze oraz kandydaci w danych wyborach, a także obserwatorzy społeczni.


Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od maksymalnie dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek itp.), zstępny (syn, córka, wnuk itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.


Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, do dnia 08 marca 2024 roku.Od 1 września 2023 r. będzie możliwe złożenie wniosku w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa do głosowania (wzór w załączeniu),
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania może być wniesiony ustnie lub na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub elektronicznie, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym poprzez stronę www.gov.pl
 • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania nie dotyczy osób, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku  przysposobienia/opieki/kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)
 • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa wyrażona na formularzu ( wzór w załączeniu)
 • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa ( załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa ) – nie dotyczy wyborców do organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu )

Dodatkowe informacje:

 • Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa.

 • Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wygaśnięcie pełnomocnictwa:

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika,

 • wejścia pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy, gdy pełnomocnik został mężem zaufania lub pełni funkcję obserwatora społecznego,
 • wcześniejszego osobistego zagłosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa.

  Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, stosownego oświadczenia wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.


Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi ustawowe – niezwłocznie uzgadnia się termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których mowa w art. 54, art. 55 lub art. 56 § 2 i 3, Kodeksu wyborczego  w terminie 3 dni od dnia jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Ujeździe, wyborca zostanie wezwany do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie Burmistrz Ujazdu odmówi sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY – Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa komórki organizacyjnej – Referat Spraw Obywatelskich  

Numer pokoju - 9

e-mail - j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu - 44 719 21 29 wew. 22


Załączniki:

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - pdf, 289 KB

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - pdf, 270 KB

Klauzula informacyjna - pdf, 243 KBWyświetlony: 9364

Dodany 27.06.2019 07:50:42 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Justyna Krawul

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.02.2024 09:42:35 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [14]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne