Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

1. Pisemny wniosek podpisany przez wnioskodawcę lub pełnomocnika zawierający następujące elementy:

- rodzaj ulgi:

  • odroczenia terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź zaległości z tytułu w/w opłaty wraz z odsetkami,
  • rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami,
  • umorzenia w całości lub w części zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami

- okres i wysokość zobowiązania,

- uzasadnienie ważnego interesu podatnika.

2. Załączniki:

- Dokumenty potwierdzające dochód podatnika (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, odcinek emerytury, renty, wysokość świadczeń z Opieki Społecznej i PUP, zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna).

- Informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną.

- Zaświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

- Rachunki potwierdzające miesięczne koszty utrzymania domu, mieszkania (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, czynsz itp.).

- W przypadku pożyczek, kredytów (ksero umowy lub odcinek wpłaty za ostatni m-c).

- W przypadku poważnego leczenia (zaświadczenia ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.).

- W przypadku posiadania dzieci dokumenty potwierdzające opłaty za studia, szkołę (kopie rachunków, dowodów zapłaty za studia, szkołę, przedszkole).


Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:

  • Sekretariat  (pokój Nr 1)
  •  Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (pokój Nr 15)


Opłaty:

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Sposób odwołania:

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd, który wydał decyzję.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska: Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

Numer pokoju: 15

e-mail: a.zimnicki@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 30


 Załączniki:

1. Informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną

Wyświetlony: 4977

Dodany 02.05.2019 15:09:29 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.03.2022 11:08:20 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: