Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości ze wskazaniem nieruchomości podlegających rozgraniczeniu – zgodnie z art. 29, 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  • Sekretariat ( pokój Nr 1 ) lub za pośrednictwem operatora pocztowego


Opłaty:

  • Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji
  • Za udzielenie pełnomocnictwa gdy z wnioskiem zwraca się pełnomocnik strony (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty)

Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto: Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej na numer: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030

Strony postępowania ponoszą także proporcjonalnie koszty postępowania, na które składa się wynagrodzenie geodety, uprawnionego przez Wójta Gminy Ujazd do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Od 3 do 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia kompletnego wniosku), przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Sposób odwołania:

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, ze zm.),


Miejsce załatwienia sprawy:
Nazwa stanowiska:
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Numer pokoju:
14
e-mail:
   

Numer telefonu: 
44 719 21 29 wew.28


Wyświetlony: 5921

Dodany 06.05.2019 15:27:29 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.03.2022 12:09:30 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: