Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

NAZWA USŁUGI

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, mających ważne badania techniczne (w posiadaniu podmiotu powinny znajdować się co najmniej 2 samochody asenizacyjne).

 • Oświadczenie, że pojazdy asenizacyjne spełniają standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

 • Oświadczenie, że pojazdy asenizacyjne posiadają trwałe i czytelne oznakowanie w widocznym miejscu: nazwą firmy wraz z danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego nieczystości.

 • Oświadczenie, że konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed wydostawaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych podczas ich transportu.

 • Oświadczenie, że pojazdy są wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów pojazdów oraz o miejscach wyładunku nieczystości ciekłych.

 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

 • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

 • Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

 • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

 • Oświadczenie, że baza transportowa spełnia wymagania określone w § 1. pkt 1 Uchwały Rady Gminy Ujazd Nr XXXIII/264/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujazd.

 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku:

 • Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu
 • Sekretariat  (pokój Nr 1) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego

 

OPŁATY

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

107,00 zł – za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (przy zastosowaniu przepisów art. 35 i art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego).

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.2096, ze zm.)
 3. Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr XXXIII/264/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ujazd,
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
 6. o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299).

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej - Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska - Zastępca kierownika referatu

Numer pokoju - 15

e-mail - a.zimnicki@ujazd.com.pl

Numer telefonu - (44)719 23 79 wew.23


 Załączniki:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wyświetlony: 6157

Dodany 25.04.2019 10:39:16 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Radosław Andryszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.08.2023 10:50:03 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: