Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

NAZWA USŁUGI

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów  osób w krajowym transporcie drogowym

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;

Załączniki:

 • Rozkład jazdy;
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej;

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Ujeździe,  Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

 • Sekretariat  ( pokój Nr 1)   lub za pośrednictwem operatora pocztowego
 • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej  (pokój nr 11)

OPŁATY

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 6 sierpnia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Opłata w zł

Okres ważności zezwolenia         Obszar gminy


Do roku                                                         50


Do 2                                                               75              


Do 3 lat                                                       100


Do 4 lat                                                       125


Do 5 lat                                                       150


Opłata za wypis wynosi 1% wysokości opłaty za wydanie zezwolenia;

Pełnomocnictwo - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ODWOŁANIA

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd, Pl. Kościuszki 6, 97 – 225 Ujazd, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)
 2. Ustawa z  14 czerwca 1940 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 6 sierpnia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1605).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 1282 ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska - Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkań

Numer pokoju - 19

e-mail - k.zielinska@ujazd.com.pl

Numer telefonu - +48 44 719 21 29, wew. 27


 Załączniki:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
Wyświetlony: 4289

Dodany 25.04.2019 10:28:48 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Radosław Andryszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2023 15:07:50 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: