Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów .

W celu uzyskania dostępu do w. w. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

2. Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 •     jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 •     osoby fizyczne;
 •     osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Uwagi:

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

 • dla żłobka  

decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  w Tomaszowie Mazowieckim potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych; decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim, potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno- lokalowych.

 • dla klubu dziecięcego:

decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych; pozytywna opinia Wójta Gminy Ujazd, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.

 Wydanie decyzji PPIS/ opinii Wójta Gminy Ujazd następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

3. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

4. Rejestr żłóbków i klubów dziecięcych, funkcjonujących  na terenie Gminy Ujazd prowadzi Wójt Gminy Ujazd i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd http://www.bip.ug.ujazd.com.pl

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Wójt Gminy Ujazd wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

5.Wójt Gminy Ujazd odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
 • wydano prawomocne orzeczenia zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

6. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.


Opłaty:

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych -zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ujazd.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu  7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.


Sposób odwołania:

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem organu , który wydał decyzję.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. z 2019 r. poz. 409);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 .);
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.
  w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368);


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

Numer pokoju: 15

e-mail: j.stanczyk@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 30Wyświetlony: 5692

Dodany 25.04.2019 09:00:44 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.04.2022 11:40:21 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: