Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

    Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej zwana ustawą) określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje.

1. PODSTAWOWE POJĘCIA

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do jej udostępnienia lub przekazania w celu ponownego wykorzystania.

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez użytkowników (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) informacji sektora publicznego, w jakimkolwiek celu (komercyjnym lub niekomercyjnym), z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

2. PRAWO DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA DANYCH          

       Zgodnie z zapisami ustawy każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:

 • udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej, portalu danych lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego,
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystanie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się wówczas, gdy informacje sektora publicznego:

 • nie są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych,
 • są udostępnione w innymi systemie niż BIP lub portal danych i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będą wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • są udostępnione lub zostały przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywana, a jeżeli są już udostępnione lub przekazane, warunki ponownego wykorzystania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: umujazd@ujazd.com.pl,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /p85s7ii8jm/SkrytkaESP
 • pocztą na adres: URZĄD MIEJSKIE W UJEŹDZIE, PLAC KOŚCIUSZKI 6, 97-225 UJAZD                              
  lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

     Zgodnie z  ustawą wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie rozpatrzony wniosek - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie https://bipug.ujazd.com.pl

    Jeżeli dla danej informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, podmioty używające tych informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są obowiązane do poinformowania o:

 •  źródle (strony, z której ostały pozyskane), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Urzędu Miejskiego w Ujeździe,
 • przetwarzaniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych.

    Urząd Miejski w Ujeździe może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie informacji następuje na wniosek lub dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas określa się w szczególności określi warunek zobowiązujący użytkownika do obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

    Urząd Miejski w Ujeździe nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub  ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej informacji sektora publicznego udostępnianych na stronie: https://bipug.ujazd.com.pl przez podmioty wtórnie je wykorzystujące, z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji.

     Jeżeli informacja sektora publicznego udostępniana będzie na wniosek, to zasady jej ponownego wykorzystywania zostaną określone odrębnie dla każdego wniosku i przekazane Wnioskodawcy.

  4. Zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystanie

 Urząd Miejski w Ujeździe może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji sektora publicznego w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnione zostaną koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

     Ponadto, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, Urząd Miejski w Ujeździe może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

5. Środki odwoławcze

     Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

   Organem odwoławczym od decyzji Burmistrza Ujazdu o odmowie wyrażenia zgody na ponowne  wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

     W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

     Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.Wyświetlony: 5363

Dodany 20.02.2019 10:21:02 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Grzegorz Dratwa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.05.2023 13:31:56 przez Grzegorz Dratwa

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: