Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zasady dostępu do informacji publicznej


ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ


PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Każda informacja  o sprawach publicznych stanowi informację publiczną.

            Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działalnościach władz publicznych.

Zgodnie z ustawą każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie  istotne dla interesu publicznego;
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • ostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku tj. wykazania interesu prawnego lub faktycznego (z wyjątkiem wniosku o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej).

PRZEDMIOT INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ogólne zasady dostępu do informacji publicznej zostały sprecyzowane w rozdziale 2 w/w ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznieniu.

Udostępnieniu podlegają m.in. informacje o:

 • organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, majątku, którym dysponują, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania lub zastrzegania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska (w zakresie określonym w przepisach odrębnych),
 • danych publicznych - w tym treść i postać dokumentów urzędowych, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 • majątku publicznym – w tym majątku jednostek samorządu terytorialnego.

     Ustawa definiuje pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznieniu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

SPOSOBY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z zapisami ww. ustawy udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. poprzez:


 • ogłoszenie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym –  Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie lub wywieszenia w miejscu powszechnie dostępnym
 • wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (np. rada gminy) i udostępnianie materiałów,  w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI NA WNIOSEK

     Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie składa pisemnego wniosku.

     Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.


Do pobrania:

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe lub przesłać:


 • pocztą tradycyjną na adres: 97-225 Ujazd, pl. Kościuszki 6,
 • e-mailem na adres: umujazd@ujazd.com.pl
 • na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP: /p85s7ii8jm/skrytka


Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIENIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ    

Co do zasady dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, nośnik danych), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

     Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jaj niejawność, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Do pobrania:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Wyświetlony: 13603

Dodany 20.02.2019 10:17:40 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Żaneta Bykowska - Winkiel

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.01.2023 14:24:57 przez Żaneta Bykowska - Winkiel

Historia zmian [10]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: