Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - ROK 2019

Lp.

Data podjęcia

uchwały

Nr uchwały

Tytuł uchwały
(w sprawie)

Data ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

 

 1.  

21.01.2019 r.

V/40/19

w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Rok 2019

Nr pozycji 718

Data ogłoszenia

11.02.2019 r.

 1.  

21.01.2019 r.

V/41/19

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.

Rok 2019

Nr pozycji 719

Data ogłoszenia

11.02.2019 r.

 1.  

21.01.2019 r.

V/45/19

o zmianie Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 czerwca 2011 r.                         w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ujazd.

Rok 2019

Nr pozycji 720

Data ogłoszenia

11.02.2019 r.

 1.  

21.01.2019 r.

V/46/19

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Rok 2019

Nr pozycji 721

Data ogłoszenia

11.02.2019 r.

 1.  

21.01.2019 r.

V/48/19

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów     i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Rok 2019

Nr pozycji 722

Data ogłoszenia

11.02.2019 r.

 1.  

25.02.2019 r.

VII/54/19

w sprawie zmian w Statutach sołectw.

Rok 2019

Nr pozycji 1494

Data ogłoszenia

18.03.2019 r.

 

 1.  

25.02.2019 r.

VII/55/19

w sprawie zmian w Statucie sołectwa Osiedle Niewiadów.

Rok 2019

Nr pozycji 1495

Data ogłoszenia

18.03.2019 r.

 

 1.  

25.02.2019 r.

VII/61/19

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w roku 2019.

Rok 2019

Nr pozycji 1496

Data ogłoszenia

18.03.2019 r.

 1.  

25.02.2019 r.

VII/64/19

o zmianie Uchwały Nr V/40/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

 

Rok 2019

Nr pozycji 1497

Data ogłoszenia

18.03.2019 r.

 1.  

25.03.2019 r.

VIII/66/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

 

Rok 2019

Nr pozycji 2178

Data ogłoszenia

 15.04.2019 r.

 1.  

25.03.2019 r.

VIII/70/19

o zmianie Uchwały Nr V/46/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Rok 2019

Nr pozycji 2179

Data ogłoszenia

15.04.2019 r.

 1.  

25.03.2019 r.

VIII/71/19

o zmianie uchwały Nr XLVIII/414/14 Rady Gminy Ujazd z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji zmienionej uchwałą Nr XLIX/419/14 Rady Gminy Ujazd z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/414/14 Rady Gminy Ujazd z dnia 31 marca 2014 roku dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji.

 

Rok 2019

Nr pozycji 2180

Data ogłoszenia

15.04.2019 r.

 1.  

23.04.2019 r.

X/78/19

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Ujazd pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Rok 2019

Nr pozycji 2878

Data ogłoszenia

14.05.2019 r.

 1.  

23.04.2019 r.

X/81/19

w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej.

Rok 2019

Nr pozycji 2879

Data ogłoszenia

14.05.2019 r.

 

 

 

 1.  

23.04.2019 r.

X/82/19

w sprawie określenia inkasentów opłaty parkingowej i rezerwacyjno-eksploatacyjnej.

 

Rok 2019

Nr pozycji 2880

Data ogłoszenia

14.05.2019 r.

 

 1.  

23.04.2019 r.

X/84/19

zmieniająca uchwałę Nr V/48/19  Rady Gminy Ujazd z dnia 21 stycznia 2019 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Rok 2019

Nr pozycji 2541

Data ogłoszenia

26.04.2019 r.

 1.  

30.05.2019 r.

XI/87/19

w sprawie upoważnienia pracownika pełniącego obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.      

Rok 2019

Nr pozycji 3535

Data ogłoszenia

24.06.2019 r.

 1.  

30.05.2019 r.

XI/88/19

w sprawie upoważnienia pracownika pełniącego obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rok 2019

Nr pozycji 3498

Data ogłoszenia

21.06.2019 r.

 1.  

30.05.2019 r.

XI/91/19

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Rok 2019

Nr pozycji 3777

Data ogłoszenia

03.07.2019 r.

 

 1.  

30.05.2019 r.

XI/95/19

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rok 2019

Nr pozycji 3499

Data ogłoszenia

21.06.2019 r.

 

 

 

 1.  

30.05.2019 r.

XI/96/19

o zmianie Uchwały Nr X/82/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty parkingowej i rezerwacyjno-eksploatacyjnej.

Rok 2019

Nr pozycji 3262

Data ogłoszenia

05.06.2019 r.

 1.  

24.06.2019 r.

XII/104/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018 rok.

Rok 2020

Nr pozycji 1079

Data ogłoszenia

18.02.2020 r.

 

 1.  

01.08.2019 r.

XIII/113/19

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Rok 2019

Nr pozycji 4636

Data ogłoszenia

22.08.2019 r.

 

 1.  

01.08.2019 r.

XIII/116/19

zmieniająca uchwałę Nr V/48/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 21 stycznia 2019 roku                 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Rok 2019

Nr pozycji 4637

Data ogłoszenia

22.08.2019 r.

 1.  

29.08.2019 r.

XIV/121/19

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Rok 2019

Nr pozycji 5194

Data ogłoszenia

24.09.2019 r.

 

 1.  

24.09.2019 r.

XV/126/19

zmieniająca uchwałę Nr XIV/121/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Rok 2019

Nr pozycji 5526

Data ogłoszenia

15.10.2019 r.

 1.  

21.11.2019 r.

XVII/146/19

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg.

Rok 2019

Nr pozycji 6688

Data ogłoszenia

10.12.2019 r.

 

 1.  

21.11.2019 r.

XVII/149/19

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Rok 2019

Nr pozycji 6689

Data ogłoszenia

10.12.2019 r.

 

 1.  

9.12.2019 r.

XVIII/155/19

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Rok 2020

Nr pozycji 135

Data ogłoszenia

14.01.2020 r.

 

 1.  

9.12.2019 r.

XVIII/156/19

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Rok 2019

Nr pozycji 6690

Data ogłoszenia

10.12.2019 r.

 

 1.  

9.12.2019 r.

XVIII/157/19

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Rok 2019

Nr pozycji 6691

Data ogłoszenia

10.12.2019 r.

 

 1.  

9.12.2019 r.

XVIII/158/19

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych.

Rok 2019

Nr pozycji 6692

Data ogłoszenia

10.12.2019 r.

 

 1.  

9.12.2019 r.

XVIII/159/19

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Rok 2019

Nr pozycji 6693

Data ogłoszenia

10.12.2019 r.

 

 1.  

27.12.2019 r.

XIX/164/19

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Ujazd.

Rok 2020

Nr pozycji 719

Data ogłoszenia

30.01.2020 r.

 

 1.  

27.12.2019 r.

XIX/166/19

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Rok 2020

Nr pozycji 270

Data ogłoszenia

16.01.2020 r.

 

 1.  

27.12.2019 r.

XIX/167/19

o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Rok 2020

Nr pozycji 136

Data ogłoszenia

14.01.2020 r.

 

 1.  

27.12.2019 r.

XIX/168/19

o zmianie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych.

Rok 2020

Nr pozycji 137

Data ogłoszenia

14.01.2020 r.

 

 1.  

27.12.2019 r.

XIX/169/19

o zmianie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

Rok 2020

Nr pozycji 564

Data ogłoszenia

22.01.2020 r.

 

 1.  

27.12.2019 r.

XIX/174/19

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ujazd na rok 2020.

Rok 2020

Nr pozycji 2698

Data ogłoszenia

07.05.2020 r.

 

 


Wyświetlony: 13709

Dodany 03.04.2019 12:26:25 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.08.2020 13:07:57 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [11]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: