Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

1. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia  ( odpowiednio w 3 lub 4 egzemplarzach) wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych);

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia (odpowiednio w 3 lub 4 egzemplarzach wraz z  jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych);

3.   Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;

- 1 egzemplarz ( a w przypadku  większego formatu  niż A3 – odpowiednio w 3 lub 4 egzemplarzach);

4.   Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

5.  W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6.   Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1 a-1c.

7.  W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

8.  Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r. poz. 755 z poźn.zm.).

9.   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  • Kancelaria Urzędu Gminy w Ujeździe lub za pośrednictwem operatora pocztowego


Opłaty:

  • 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Decyzja administracyjna zostanie wydana po zakończeniu procedury określonej w ustawie
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (wraz
z odpowiednim zastosowaniem przepisu art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego). Postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga opinii od organów ochrony środowiska określonych w art. 64 ust. 1, a jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzgodnień od organów ochrony środowiska określonymi w  art. 77, ust. 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r., co ma wpływ na termin postępowania administracyjnego.


Sposób odwołania:

Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.


Podstawa prawna:

  •  Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U z 2018, poz. 2081 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz.U. z 2016, poz. 71)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska: Kierownik Referatu

Numer pokoju: 17

e-mail: r.chwalinski@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew. 36


Załączniki:

1. Wniosek o wydanie/zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - WORDWyświetlony: 8226

Dodany 25.03.2019 14:51:02 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.03.2022 13:00:17 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: