Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

ZEZWOLENIE ZARZĄDCY DROGI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu - PDF
  2. Załączniki:

-  kopia aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000, obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi, z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości której wniosek dotyczy;

-  kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypis z rejestru gruntów);

-  pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej;

-  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł – jeżeli jest wymagana.

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1- Sekretariat, w godzinach otwarcia urzędu, tj. 7:30 - 15:30 - poniedziałek, środa-czwartek; 8:30 - 16:30 – wtorek lub faksem na nr: 44 719 21 29


Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu  – 82 zł (nie podlega opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego)

Pełnomocnictwo - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)


Termin załatwienia prawy przez Urząd:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Sposób odwołania:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd, Pl. Kościuszki 6, 97 – 225 Ujazd, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
  • Ustawa z  14 czerwca 1940 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 1282 ze zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:
Nazwa stanowiska: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Numer pokoju:
14
e-mail:
   

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew.28


Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu - PDFWyświetlony: 6790

Dodany 25.03.2019 12:06:59 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.03.2022 14:13:33 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: