Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE NIEZWIĄZANE Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, REMONTEM, UTRZYMANIEM I OCHRONĄ DRÓG GMINNYCH

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

1)  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - DOCX

2)   Załączniki:

 • szczegółowy plan sytuacji w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (w przypadku prowadzenia robót);
 • oświadczenie o (w zależności od prowadzonej inwestycji):
  a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
  b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
  c)   zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
                     - harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego  prowadzenia robót

                     - pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej;

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy w Ujeździe, w godzinach  pracy. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy w Ujeździe, w godzinach  pracy.


Opłaty:

    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zwolnione z opłaty skarbowej (podstawa prawna: Część III pkt. 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

    Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/197/04 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych ma obszarze Gminy Ujazd na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg i Uchwały Nr XXII/234/04 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/197/04 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych ma obszarze Gminy Ujazd na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Za zajęcie pasa drogowego dróg gminny w celu prowadzenia robót w pasie drogowym obowiązują stawki:

    1) Za każdy dzień zajęcia 1,0 m2 powierzchni ciągów pieszych i chodników stawka wynosi – 0,80 zł;

    2) Za każdy dzień zajęcia 1,0 m2 pozostałych elementów pasa drogowego stawka wynosi – 0,40 zł;

    3)   Za każdy dzień zajęcia do 50 % szerokości jezdni stawka wynosi  - 2,00 zł za 1,0 m2 zajęcia;

    4)  Za każdy dzień zajęcia powyżej 50 % szerokości jezdni stawka wynosi  - 5,00 zł za 1,0 m2 zajęcia;

    Za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego obowiązują roczne stawki za 1,0 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia:

    1)   Na drogowym obiekcie inżynierskim stawka wynosi – 40,00 zł;

    2)   W pasie drogowym na obszarze zabudowanym stawka wynosi – 15,00 zł;

    3)   W pasie drogowym na obszarze niezabudowanym stawka wynosi – 8,00 zł

    Za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych reklam stawka wynosi – 0,50 zł za każdy dzień za 1,0 m2 powierzchni reklamy; Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na prawach wyłączności w celach innych niż w/w stawka wynosi – 1,00 zł za 1,0 m2 zajętego pasa drogowego.

    Pełnomocnictwo - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Sposób odwołania:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd, Pl. Kościuszki 6, 97 – 225 Ujazd, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 1282 ze zm.)
 • Ustawa z  14 czerwca 1940 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XVIII/197/04 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych ma obszarze Gminy Ujazd na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg i Uchwały Nr XXII/234/04 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/197/04 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych ma obszarze Gminy Ujazd na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:
Nazwa stanowiska: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Numer pokoju:
14
e-mail:
   

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew.28


Załączniki:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - DOCX


Wyświetlony: 10037

Dodany 25.03.2019 10:35:49 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.03.2022 14:36:33 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [7]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: