Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; - wymaga zgłoszenia

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000; 

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: 

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, 

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:


Zgłoszenie dla osób fizycznych - zamiar usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 

1.      80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

2.      65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

3.      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości powinno zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;

3) rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.


Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów zobowiązani są złożyć:

1)  osoby prawne;

2) osoby fizyczne gdy usuniecie drzew będzie związane z prowadzeniem działalności   gospodarczej;

3) zarządcy: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych; 

4) zarządcy dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych;

5) zarząd oraz użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych;

6) właściciele nieruchomości, którzy otrzymali decyzję administracyjną w sprawie wniesienie sprzeciwu dotyczącego usunięcia drzewa/drzew.

Elementy wniosku zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1614 ze zm.)


Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:

Kancelaria Urzędu Gminy w Ujeździe  lub za pośrednictwem operatora pocztowego.


Opłaty:

  • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł    
  • Opłata skarbowa za zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 17 zł


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

I.   Zgłoszenie – do 35 dni od daty jego złożenia.


II. Wniosek - do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Sposób odwołania:

Odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd.

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska: Kierownik Referatu

Numer pokoju: 17

e-mail: r.chwalinski@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew. 36

 

Załączniki:

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew - WORDWyświetlony: 10506

Dodany 22.03.2019 09:48:00 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.09.2023 11:53:30 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [9]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: