Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  1. Ważny dokument stwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport) – do wglądu,
  2. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  3. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa,
  4. Potwierdzenie dokonania należnej opłaty skarbowej.


Opłaty:

Opłacie skarbowej podlega: przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa- 11 zł


Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ujazdu

Numer konta bankowego 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030

lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

  • Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem. Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 

Po tym terminie można dokonać zmiany nazwiska w trybie administracyjnym).

Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokonuje się w formie protokołu, który podpisuje rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.

Niezwłocznie w chwili złożenia oświadczenia.


Sposób odwołania:

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem tut. Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

- art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.).

- art. 18, art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r., Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2018 r., w sprawie wzorów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 332),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000
z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671).

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
( Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju: 9
e-mail: um.ujazd@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22


Załączniki:

1. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych


Wyświetlony: 9789

Dodany 18.03.2019 13:19:09 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Michał Goździk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 15:25:32 przez Michał Goździk

Historia zmian [8]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: