Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego złożony przez osobę uprawnioną (określenie jakie dane mają zostać uzupełnione).
  2. Wskazanie dokumentu oraz dokumentu na podstawie którego ma być dokonane uzupełnienie.
  3. Jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma zostać wykonane na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego do wniosku należy załączyć oryginał tego dokumentu wraz z tłumaczeniem na język polski.
  4. Jeżeli uzupełnienie aktów stanu cywilnego ma zostać wykonane na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną przez właściwe organ reprodukcję tych materiałów.
  5. Ważny dokument tożsamości przy składaniu wniosku.


Opłaty:

39,00 zł - odpis zupełny aktu stanu cywilnego po uzupełnienie aktu

Wpłata z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ujazd

( numer konta bankowego: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 ) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego może wystąpić osoba uprawniona tj.: osoba, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca w tym interes prawny, prokurator. Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził dany akt. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, można złożyć również do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził dany akt stanu cywilnego za pośrednictwem polskiego konsula. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego, dokonuje się na podstawie innych aktów stanu cywilnego jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych. Jeżeli podstawą uzupełnienia ma być zagraniczny dokumentu stanu cywilnego, który stwierdza zdarzenie wcześniejsze , dotyczy tej samej osoby do wniosku o uzupełnienie konieczne jest załączenie oryginału tego dokumentu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. W przypadku gdy uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną przez właściwe organ reprodukcję tych materiałów. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego następuje w formie czynności materialno – technicznej.


Sposób odwołania:

Od decyzji odmownej, wydanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego w Ujeździe, przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016r. poz. 2064  jt.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 jt.).
  3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1545 jt.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa stanowiska:

Numer pokoju: 9
e-mail: j.krawul@ujazd.com.pl, h.szymczyk@ujazd.com.pl   

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22


Klauzula informacyjna - pdf, 485KB


Wyświetlony: 7585

Dodany 18.03.2019 12:48:00 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.05.2022 14:16:19 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: