Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

1. Wniosek o przyznanie ulgi - docx, 685,8 KB

2. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych, faktury potwierdzające zakup lub ich uwierzytelnione odpisy stwierdzające wysokość poniesionych wydatków,

3. Oświadczenie o niekorzystaniu ze środków publicznych przy realizacji inwestycji ,

4. Decyzja o pozwoleniu na budowę,

5. Decyzja o oddania budynku do użytkowania,

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

7. Sekretariat pokój nr 1, RPO pokój nr 16.


Opłaty:

Brak opłat


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.


Sposób odwołania:

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu, który wydał decyzję.


Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 333), w której podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków i Opłat
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. wymiaru podatków i pomocy publicznej

Numer pokoju: 16

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 38

e-mail: k.abramczyk@ujazd.com.pl


- Klauzula RODO - docx, 29,5 KBWyświetlony: 12573

Dodany 18.03.2019 12:17:42 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.01.2023 10:08:01 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [9]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: