Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:
1. Podanie o udzielenie ulgi - docx, 13,8 KB
2. Kserokopia aktu notarialnego potwierdzająca nabycie gruntów,
3. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę -docx, 27,5KB wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
4. Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie z roku bieżącego oraz 2 poprzedzających go lat bądź oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej z 3 ostatnich lat,
5. Sekretariat pokój nr 1, RPO pokój nr 16

Opłaty:
Brak opłat


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.Sposób odwołania:
Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu, który wydał decyzję.Podstawa prawna:

Art. 12 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333), w której zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie;


Miejsce załatwienia sprawy:
Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków i Opłat
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. wymiaru podatków i pomocy publicznej

Numer pokoju: 16

e-mail: k.abramczyk@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 38


- Klauzula RODO - DOCX, 29,5KBWyświetlony: 10071

Dodany 18.03.2019 12:16:26 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.01.2023 10:10:17 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [8]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Radosław Andryszek Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 25

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: