Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w urzędzie dowolnej gminy osobiście na piśmie
w postaci papierowej.

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego- opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem

2. Ważny dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)– do wglądu

 

Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem:

- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;

- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy tylko dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 12 roku życia.

Uwaga:

Osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością powiadamia organ gminy będącej siedzibą władz powiatu lub organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa wnioskodawca, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

1. potwierdzenie obecności w określonym czasie i miejscu

2. uwierzytelnienie w usługach online za pomocą profilu osobistego

3. składanie podpisu osobistego

 

Do wniosku załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną na jednolitym tle,
z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, przedstawiającą osobę
w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunku twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Tu sprawdzisz jak powinno wyglądać zdjęcie dowodowe - LINK

Warstwa elektroniczna

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty:

Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolności do czynności prawnych. Certyfikat ten to elektroniczne poświadczenie, które posiadacz dowodu osobistego będzie wykorzystywał do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzając swoje dane.

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Służy do elektronicznego poświadczenia danych posiadacza dowodu
i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numer PIN.

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo
w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia -zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby. Certyfikat ten daje możliwość elektronicznego poświadczenia danych osoby, w celu złożenia podpisu elektronicznego
w dokumencie, podpis ten zarazem potwierdzi dane tego posiadacza, a dokument podpisany będzie miał moc prawną jak podpisany własnoręcznie w stosunku do podmiotu publicznego.

Numer PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane umieszczone są w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13 roku życia aktywny zostanie po uzyskaniu pełnoletności.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Od 8 listopada 2021 roku składamy wniosek o dowód osobisty z drugą cechą biometryczną pobierane będą odciski palców.

Ważność dowodu osobistego:

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny 10 lat od daty wydania dowodu osobistego

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, ale od której chwilowo nie ma możliwości ( z powodów medycznych) pobrania odcisków palców, jest ważny 12 miesięcy od daty wydania dowodu osobistego.

Przy składaniu wniosku musi być obecna każda osoba, która ukończyła 5 rok życia.

DOWODY OSOBISTE


Opłaty:

Wydanie dowodu osobistego jest czynnością nieodpłatną.


Termin załatwienia sprawy przez urząd:

- 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego

- niezwłocznie – w przypadkach o których mowa w art. 46 ust.1 pkt.2-4 i 5 a.


Sposób odwołania:

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał dowód osobisty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Opłaty:
Wydanie dowodu osobistego jest czynnością nieodpłatną.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

-niezwłocznie – w przypadkach o których mowa w art. 46 ust.1 pkt.2-4 i 5 a.

-Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
-30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego


Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2021r. poz. 1865).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2020r. poz.344).

- Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2021r. poz.1000).

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671).

- Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
( Dz.U z 2019r. poz. 400).


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Spraw Obywatelskich

Numer pokoju: 9

e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew.22                 


Załączniki:

WLDG-1-01 Wniosek o wydanie dowodu osobistego - PDF

E-dowód ulotka - PDF

WZÓR_pełnomocnictwa do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych_2020 - DOCX

WZÓR_pełnomocnictwa do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego_2020 - DOCX

Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - PDF

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - PDF

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - edytowalny - PDF

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze (dowody osobiste) - DOCX


Wyświetlony: 3921

Dodany 22.11.2021 11:41:18 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Michał Goździk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2023 14:41:55 przez Michał Goździk

Historia zmian [6]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: