Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

NAZWA USŁUGI

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 • Wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu),
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy

Kto może wystąpić z wnioskiem:

 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Miejski w Ujeździe  ul. Kościelna 24 ; 97-225 Ujazd pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30-15:30 -poniedziałek, środa-piątek; 8:30-16:30 - wtorek.

OPŁATY

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

525 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

525 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

1,4% wartości sprzedaży

do 4,5%     alkoholu oraz piwo

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

1,4% wartości sprzedaży

4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy  opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

                              OPŁATA                                     
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu


Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

                                 OPŁATA                                     
naliczana od wartości sprzedaży
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu


Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Ujazd:  13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej . Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*

24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia

5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosi się:

 • gotówką w kasie Urzędu Miasta
 • bezgotówkowo na rachunek bankowy Miasta Ujazd : 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej oddział Ujazd.

Należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  1 miesiąc.

SPOSÓB ODWOŁANIA

Od decyzji organu odwoławczego stronie przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, w terminie 14 dni od jej doręczenia- za pośrednictwem Burmistrza Gminy Ujazd.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).,
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ),
 3. Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr LXIV/453/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ujazd miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 4. Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr LXIV/454/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ujazd maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 5. Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr LXIII/443/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ujazd.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej - Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska - Podinspektor ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

Numer pokoju - 7

e-mail - j.stanczyk@ujazd.com.pl

Numer telefonu - 44 7192379 wew. 23


- ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY UJAZD w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ujazd

- Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

- Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

- Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego

- Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

- Klauzula informacyjna
Wyświetlony: 16761

Dodany 01.03.2019 14:35:18 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Radosław Andryszek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.08.2023 09:52:43 przez Radosław Andryszek

Historia zmian [16]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: