Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej w zakresie umarzania zaległości podatkowej, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zobowiązań podatkowych


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

1. Wniosek wg określonego wzoru - docx, 20,4 KB

2. Informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną - docx, 15,7KB

3. Szczegółowe udokumentowanie motywów powołanych we wniosku,

4. Dokumenty potwierdzające dochód podatnika (np. zaświadczenie o wys. wynagrodzenia, odcinek
   emerytury, renty, wysokość świadczeń z  Opieki Społecznej i PUP, zaświadczenie  o
   zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna),

5. Rachunki potwierdzające miesięczne koszty utrzymania domu, mieszkania (np. rachunki za prąd, gaz, wodę, telefon, Internet, wywóz śmieci, czynsz itp.)

6. W przypadku pożyczek, kredytów (ksero umowy lub odcinek wpłaty za ostatni m-c),

7. W przypadku poważnego leczenia (zaświadczenia ze szpitala, paragony z apteki itp.)

8. W przypadku posiadania dzieci opłaty za studia, szkołę,

9. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy złożyć sprawozdania z przychodów, sprawozdania z planu finansowego, rachunek zysków i strat, bilanse, zeznania CIT-8 i inne sprawozdania finansowe z roku bieżącego i 2 poprzednich lat, zaświadczenia z urzędu skarbowego o zaległościach, dokumenty świadczące o wielkości sprzedaży, o pakiecie otrzymanych zleceń na wykonanie robót bądź usług,

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - docx, 35,6KB lub  formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ( dot. pomocy de minimis w rolnictwie),

11. Kopie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej z 3 ostatnich lat budżetowych bądź oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej z 3 ostatnich lat.

12. Sekretariat pokój nr 1, RPO pokój nr 16.Opłaty:

Brak opłat


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.Sposób odwołania:

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu, który wydał decyzję.


Podstawa prawna:

Art.67a § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  – Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z dnia 2022, poz. 2651 z późn. zm.), na podstawie której organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Podatków i Opłat
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. wymiaru podatków i pomocy publicznej

Numer pokoju: 16

e-mail: k.abramczyk@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 38- Klauzula RODO, docx, 29,5 KB

Wyświetlony: 7972

Dodany 18.03.2019 12:26:33 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2023 08:28:42 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [9]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: