Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2019


Data
Temat
Treść
Załączniki
02.01.2019
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 1/2019

Zał.1

Zał. 1A

Zał. 2

Zał. 2A

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 5A

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10

Zał. 11

Zał. 12

Zał. 13

Zał. 14

Zał. 15

Zał. 16

02.01.2019
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego
Zarządzenie 2/2019

02.01.2019
w sprawie upoważnienia dla Pani Honoraty Bogus - Sekretarza Gminy
Zarządzenie 3/2019

02.01.2019
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ujazd
Zarządzenie 4/2019

03.02.2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie 5/2019
Zał. 1
03.01.2019
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Ujazd
Zarządzenie 6/2019

7.01.2019
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży drobnicy gałęziowej drzew liściastych i iglastych w ilości 4,79m3 i drewna gatunku jesion wyniosły w ilości 0,7 m3 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu przetargu
Zarządzenie 7/2019
Zał. 1
07.01.2019
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży drewna gatunku robina akacjowa w ilości 3,39 m3 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu przetargu.
Zarządzenie 8/2019
Zał. 1
07.01.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna gatunku sosna zwyczajna w ilości 5,14 m3 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu przetargu.

Zarządzenie 9/2019
Zał. 1
07.01.2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna gatunku topola kanadyjska w ilości 13,39 m3 oraz w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu przetargu
Zarządzenie 10/2019
Zał. 1
07.01.2019
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert  na zlecenie realizacji zadań Gminy Ujazd w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Zarządzenie 11/2019
Zał. 1
07.01.2019
w sprawie zmiany zarządzenia nr 259/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Ujazd
Zarządzenie 12/2019
Zał. 1
09.01.2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie 13/2019
Zał. 1
11.01.2019
o zmianie Zarządzenia Nr 153/2016 Wójta Gminy Ujazd z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie 14/2019

11.01.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 15/2019
Zał. 1
11.01.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 16/2019
Zał. 1
11.01.2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 17/2019
Zał. 1
14.01.2019
w sprawie norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Ujazd
Zarządzenie 18/2019
Zał. 1
14.01.2019
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2019
Zarządzenie 19/2019
Zał. 1
15.01.2019
w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną dla mieszkańców Gminy Ujazd
Zarządzenie 20/2019

15.01.2019
o zmianie Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Ujazd z dnia 1 marca 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Zarządzenie 21/2019

21.01.2019
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla środków przyznanych w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej dla projektu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów, gm. Ujazd" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetu IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza
Zarządzenie 22/2019

Zał. 1

Zał. 2

21.01.2019
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 23/2019

Zał. 1

Zał. 1A

Zał. 2

Zał. 2A

23.01.2019
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2019 roku
Zarządzenie 24/2019

24.01.2019
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Zarządzenie 25/2019
Zał. 1
25.01.2019
w sprawie zmian w Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie 26/2019

Zał. 3

Zał. 4

28.01.2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw
Zarządzenie 27/2019
Zał. 1
29.01.2019
w sprawie niewykonania pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Ujazd, gmina Ujazd, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów  nr 250/2, nr 251/2, nr 249/4, nr 338/15, nr 338/20 i nr 338/24
Zarządzenie 28/2019

30.01.2019

w sprawie niewykonania pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Ujazd, gmina Ujazd, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1178

Zarządzenie 29/2019

30.01.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 30/2019
Zał. 1
31.01.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 31/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

31.01.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 32/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

31.01.2019
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Osiedle Niewidów, obręb geodezyjny PGR Niewiadów-Mącznik i Ujazd, gmina Ujazd, składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 269/3 i nr 1420/2 oraz nr 269/4 i nr 1420/3
Zarządzenie 33/2019
Zał. 1
31.01.2019

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Osiedle Niewidów, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd, oznaczonej w ewidencji gruntów 338/16

Zarządzenie 34/2019
Zał. 1
04.02.2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujazd na temat określenia granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd
Zarządzenie 35/2019
Zał. 1
6.02.2019

w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie 36/2019
Zał. 1
12.02.2019
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w roku szkolnym 2019/2020
Zarządzenie 37/2019

Zal. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zal. 5

Zał. 6

Zał. 7

12.02.2019
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sportu
Zarządzenie 38/2019
Zał. 1
14.02.2019
w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Ujeździe
Zarządzenie 39/2019

14.02.2019w sprawie zmian planów finansowych Zarządzenie 40/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

20.02.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 41/2019
Zał. 1
20.02.2019
w sprawie zatwierdzenia planu audytów na rok 2019
Zarządzenie 42/2019
Zał. 1
20.02.2019
w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń na 2019
Zarządzenie 43/2019
Zał. 1
25.02.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 44/2019

Zał.1

Zał. 1A

Zał. 2

Zał. 2A

Zał. 3

27.02.2019
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań Gminy Ujazd w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Zarządzenie 45/2019
Zał. 1
28.02.2019w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019Zarządzenie 46/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

28.02.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 47/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 2A

Zał. 3

5.03.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej i nadania jej regulaminu

Zarządzenie 

48/2019


8.03.2019w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019Zarządzenie 49/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

08.03.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 50/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 2A

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

11.03.2019
w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Ujeździe
Zarządzenie 51/2019

Zał. 1

Zał. 2

11.03.2019
w sprawie przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie
Zarządzenie 52/2019
Zał. 1
18.03.2019
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Zarządzenie 53/2019

18.03.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 54/2019
Zał. 1
20.03.2019
w sprawie zasad dokonywania ocen okresowych pracowników
Zarządzenie 55/2019

Zał. 1

Zał. 2


20.03.2019
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Ujeździe
Zarządzenie 56/2019
Zał. 1
21.03.2019
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ujazd w wyborach ponownych do Rady Gminy Ujazd zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. w okręgach wyborczych 2,9,11
Zarządzenie 57/2019

25.03.2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie 58/2019

25.03.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 59/2019

Zal. 1

Zal. 2

25.03.2019
w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego
Zarządzenie 60/2019

27.03.2019
w sprawie powołania Komisji konkursowej
Zarządzenie 61/2019
Zał. 1
27.03.2019
w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego
Zarządzenie 62/2019

27.03.2019
w sprawie zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dyrektorowi gminnego zespołu opieki zdrowotnej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Zarządzenie 63/2019
Zał. 1
27.03.2019
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Zarządzenie 64/2019
Zał. 1
27.03.2019
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia
Zarządzenie 65/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

27.03.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 66/2019
Zał. 1
29.03.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 67/2019

Zał. 1

Zał. 2

29.03.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 68/2019

Zał. 1

Zał. 1A

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5


03.04.2019
w sprawie ustalenia i realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej na 2019 rok
Zarządzenie 69/2019
Zał. 1
9.04.2019
w sprawie cofnięcia powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe
Zarządzenie 70/2019

9.04.2019
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe
Zarządzenie 71/2019

10.04.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 72/2019

Zał. 1

Zał. 2

11.04.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 73/2019
Zał. 1
12.04.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 74/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

12.04.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 75/2019

Zał. 1

Zał. 1a

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 3a

15.04.2019

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe za 2018 r.

Zarządzenie 76/2019
Zał. 1
15.04.2019
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe za 2018 r.
Zarządzenie 77/2019
Zał. 1
15.04.2019
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Świetlicy Wiejskiej w Bukowie za 2018 r.
Zarządzenie 78/2019
Zał. 1
15.04.2019
w sprawie: powołania koordynatora gminnego zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczychZarządzenie 79/2019
16.04.2019
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości "gruntowych" stanowiących własność Gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Zarządzenie 80/2019
Zał. 1
16.04.2019
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Zarządzenie 81/2019

Zał. 1

Zał. 2

17.04.2018
w sprawie korekty sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018 rok
Zarządzenie 82/2019
Zał. 1
18.04.2019
w sprawie powołani Komisji Stypendialnej
Zarządzenie 83/2019

19.04.2019
w sprawie przyznania stypendiów sportowych
Zarządzenie 84/2019
Zał. 1
23.04.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 85/2019

Zał. 1

Zał. 2

24.04.2019

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Zarządzenie 86/2019

24.04.2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Zarządzenie 87/2019


24.04.2019

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Zarządzenie 88/2019

24.04.2019

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Zarządzenie 89/2019

24.04.2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w UjeździeZarządzenie 90/2019

24.04.2019

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Zarządzenie 91/2019

24.04.2019

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Zarządzenie 92/2019

24.04.2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
Zarządzenie 93/2019

24.04.2019

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Zarządzenie 94/2019

24.04.2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
Zarządzenie 95/2019

24.04.2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
Zarządzenie 96/2019

24.04.2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
Zarządzenie 97/2019

24.04.2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
Zarządzenie 98/2019

25.04.2019
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie 99/2019

25.04.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 100/2019
Zał. 1
30.04.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 101/2019

Zał. 1

Zal. 2

Zał. 3

Zał. 4

30.04.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 102/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 2a

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

06.05.2019
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego
Zarządzenie 103/2019

06.05.2019
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego
Zarządzenie 104/2019

06.05.2019
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego
Zarządzenie 105/2019

08.05.2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie 106/2019
Zał. 1
09.05.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 107/2019
Zał. 1
13.05.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd  na rok 2019
Zarządzenie 108/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

13.05.2019

w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 109/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 2a

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

13.05.2019
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Urbańczykowi - p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe
Zarządzenie 110/2019

15.05.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 111/2019
Zał. 1
17.05.2019
w sprawie przyznania nagród pieniężnych oraz wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
Zarządzenie 112/2019

20.05.2019
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków
Zarządzenie 113/2019
Zał. 1
20.05.2019
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe
Zarządzenie 114/2019
Zał. 1
20.05.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 115/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

20.05.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 116/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

24.05.2019
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie 117/2019

24.05.2019
w sprawie zatwierdzenia Instrukcji w sprawie sposobu i warunków używania kas rejestrujących w Urzędzie Gminy w Ujeździe
Zarządzenie 118/2019
Zał. 1
24.05.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 119/2019
Zał. 1
30.05.2019
w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie 120/2019
Zał. 1
30.05.2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków
Zarządzenie 121/2019

30.05.2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe
Zarządzenie 122/2019

30.05.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 123/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

31.05.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 124/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

31.05.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 125/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

03.06.2019
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie 126/2019

03.06.2019
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Zarządzenie 127/2019
Zał. 1
06.06.2019

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie 128/2019


06.06.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 129/2019
Zał. 1
13.06.2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie 130/2019
Zał. 1
13.06.2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie 131/2019
Zał. 1
17.06.2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków
Zarządzenie 132/2019

17.06.2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe
Zarządzenie 133/2019

19.06.2019
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań Gminy Ujazd z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zarządzenie 135/2019
Zał. 1
21.06.2019
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Ujazd
Zarządzenie 136/2019

24.06.2019
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków Panu Jarosławowi Kaczorowskiemu
Zarządzenie 137/2019

24.06.2019
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe Pani Krzysztofie Knap-Misztal

Zarządzenie 138/2019


24.06.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 139/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

25.06.2019
w sprawie: oddania w administrowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej
Zarządzenie 140/2019

25.06.2019
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie 141/2019

27.06.2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
Zarządzenie 142/2019

27.06.2019

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Zarządzenie 143/2019

27.06.2019

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Zarządzenie 144/2019

27.06.2019
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Urzędu Gminy w Ujeździe
Zarządzenie 145/2019
Zał. 1
28.06.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ujazd na rok 2019

Zarządzenie 146/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

28.06.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 147/2019

Zał. 1

Zał. 1a

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

28.06.2019
w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2020 r.
Zarządzenie 148/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

03.07.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 149/2019
Zał. 1
03.07.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 150/2019
Zał. 1
03.07.2019
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego
Zarządzenie 151/2019

03.07.2019

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego

Zarządzenie 152/2019

03.07.2019
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Ujazd
Zarządzenie 153/2019

05.07.2019
w sprawie powołania Komisji konkursowej
Zarządzenie 154/2019
Zał. 1
05.07.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd
Zarządzenie 155/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

05.07.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 156/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 2A

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 4A

Zał. 5

Zał. 5A

05.07.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 157/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

05.07.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019Zarządzenie 157A/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 2A

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 4A

Zał. 5

Zał. 5A

22.07.2019
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego
Zarządzenie 158/2019

23.07.2019
w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów
Zarządzenie 159/2019

23.07.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 160/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

23.07.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 161/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

23.07.2019
w sprawie przyznania nagród pieniężnych oraz wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
Zarządzenie 162/2019

29.07.2019
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
Zarządzenie 163/2019
Zał. 1
30.07.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie
Zarządzenie 164/2019
Zał. 1
30.07.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 165/2019
Zał. 1
30.07.2019
w sprawie zmian Zarządzenia Nr 106/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ujazd  oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie 166/2019
Zał. 1
01.08.2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Samorządowym w Osiedlu Niewiadów ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia diety dla ekspertów powołanych w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego
Zarządzenie 167/2019
Zał. 1
01.08.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 168/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

05.08.2019
w sprawie przyznania uczniom jednorazowych stypendiów za wysokie wyniki w nauce
Zarządzenie 169/2019

08.08.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 170/2019

Zał. 1

08.08.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 171/2019

Zał. 1

Zał. 2

12.08.2019
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Zarządzenie 172/2019
Zał. 1
20.08.2019

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego

Zarządzenie 173/2019

20.08.2019
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego
Zarządzenie 174/2019

20.08.2019
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Zarządzenie 175/2019

21.08.2019
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie 176/2019

21.08.2019
w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego
Zarządzenie 177/2019

22.08.2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ujazd
Zarządzenie 178/2019
Zał. 1
22.08.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 179/2019
Zał. 1
26.08.2019
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie 180/2019

26.06.2019
w sprawie: powołania koordynatora gminnego zespołu informatycznego
Zarządzenie 181/2019

28.08.2019
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego
Zarządzenie 182/2019

28.08.2019

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego

Zarządzenie 183/2019

29.08.2019
w sprawie przedstawienie Radzie Gminy Ujazd i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ujazd za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze
Zarządzenie 184/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

29.08.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 185/2019

Zał. 1

Zał. 1A

Zał. 2

Zał. 2A

Zał. 3

30.08.2019
w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe
Zarządzenie 186/2019

30.08.2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe

Zarządzenie 187/2019

30.08.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 188/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

30.08.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 189/2019

Zał. 1

Zał. 1A

Zał. 2

Zał. 2A

Zał. 3

Zał. 3A

Zał. 4

Zał. 4A

Zał. 5

Zał. 5a

Zał. 6

Zał. 7

30.08.2019
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Marii Skłodowskiej-Curie"
Zarządzenie 190/2019

Zał. 1

Zał. 2

02.09.2019
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Zarządzenie 191/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10

Zał. 11

Zał. 12

Zał. 13

Zał. 14

Zał. 15

Zał. 16

Zał. 17

Zał. 18

Zał. 19

Zał. 20

Zał. 21

03.09.2019
w sprawie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Ujazd
Zarządzenie 192/2019
Zał. 1
03.09.2019
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami sołectwa Buków konsultacji społecznych
Zarządzenie 193/2019

05.09.2019
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Zarządzenie 194/2019

05.09.2019
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ujazd oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie 195/2019
Zał. 1
10.09.2019
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego
Zarządzenie 196/2019
10.09.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 197/2019

11.09.2020 r.
w sprawie przekazania w używanie Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów doposażenia bazy dydaktycznej w ramach projektu "Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Ścieżka dydaktyczna - wiedza jest niedalEKO" przy Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów".
Zarządzenie 198/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

11.09.2019
w sprawie przekazania Przedszkolu Samorządowemu w Ujeździe na wyposażenie Przedszkola w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r.
Zarządzenie 199/2019
Zał. 1
11.09.2019
w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
Zarządzenie 200/2019

11.09.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 201/2019

Zał. 1

Zał. 2

16.09.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 202/2019
Zał. 1
19.09.2019
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie 203/2019

23.09.2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Zarządzenie 204/2019

23.09.2019
w sprawie korekty sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za pierwsze półrocze 2019 roku
Zarządzenie 205/2019
Zał. 1
24.09.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 206/2019

Zał. 1

Zał. 1a

Zał. 2

Zał. 3

25.09.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 207/2019

Zał. 1

Zał. 2

25.09.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 208/2019

Zał. 1

Zał. 2

25.09.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 209/2019
Zał. 1
27.09.2019
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe
Zrządzenie 210/2019

27.09.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 211/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

27.09.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 212/2019

Zał. 1

Zał. 1a

Zał. 2

Zał. 2a

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

27.09.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie 213/2019
Zał. 1
27.09.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 214/2019

Zał. 1

27.09.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 215/2019
Zał. 1
09.10.2019
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o nagrody Wójta Gminy Ujazd przyznawanych nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Zarządzenie 216/2019
Zał. 1
09.10.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na 2019
Zarządzenie 217/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

09.10.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 218/2019

Zał. 1

Zał. 1A

Zał. 2

Zał. 2A

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

10.10.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie 219/2019

10.10.2019
w sprawie ustalenia szczegółów zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Ujazd"
Zarządzenie 220/2019

Zał. 1

Zał. 2

10.10.2019

w sprawie ustalenia szczegółów zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd

Zarządzenie 221/2019

Zał. 1

Zał. 2

11.10.2019
w sprawie przyznania nagród pieniężnych oraz wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe

Zarządzenie 222/2019


14.10.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 223/2019
Zał. 1
14.10.2019
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie 224/2019
Zał. 1
16.10.2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  "Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok"
Zarządzenie 226/2019
Zał. 1
21.10.2019

w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019

Zarządzenie 227/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

25.10.2019
w sprawie zmian zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 228/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

25.10.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 229/2019

Zał. 1

Zał. 1a

Zał. 2

Zał. 2a

Zał. 3

Zał. 3a

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

25.10.2019
w sprawie powołania komisji Przetargowej
Zarządzenie 230/2019
Zał. 1
30.10.2019
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Ujeździe
Zarządzenie 231/2019

30.10.2019
w sprawie zmiany instrukcji gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej
Zarządzenie 232/2019

Zał. 1

Zał. 2

31.10.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 233/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

31.10.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 234/2019

Zał. 1

Zał. 1a

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 3a


06.11.2019
w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie 235/2019

06.11.2019
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnegoZarządzenie 236/2019

06.11.2019
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego
Zarządzenie 237/2019

12.11.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie 238/2019
Zał. 1
12.11.2019
w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Ujazd na rok 2020
Zarządzenie 239/2019

Zał. 1

Zał. 2

13.11.2019
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe
Zarządzenie 240/2019

19.11.2019w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania projektów planów finansowych jednostek na rok 2020Zarządzenie 241/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10

Zał. 11

Zał. 12

Zał. 13

Zał. 14

Zał. 15

Zał. 16

Zał. 17

Zał. 18

Zał. 19

19.11.2019
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Ujazd konsultacji społecznych
Zarządzenie 242/2019

19.11.2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.oku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie 243/2019

20.11.2019
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Urbańczykowi  - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe
Zarządzenie 244/2019

21.11.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 245/2019

Zał. 1

Zał. 1a

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 3a

Zał. 4

22.11.2019
w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów
Zarządzenie 246/2019

22.11.2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia diety dla ekspertów powołanych w skład  Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego
Zarządzenie 247/2019
Zał. 1
28.11.2019

w sprawie: autopoprawki

do projektu budżetu Gminy Ujazd na rok 2020
Zarządzenie 248/2019
zał. 1
28.11.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 249/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

28.11.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 250/2019

Zał. 1

Zał. 1a

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 3a

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

28.11.2019
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Urszuli Druszcz - p.o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów
Zarządzenie 251/2019

05.12.2019
w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego
Zarządzenie 252/2019

09.12.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 253/2019
Zał. 1
10.12.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 254/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

10.12.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 255/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 3a

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

16.12.2019
w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji
Zarządzenie 256/2019
Zał. 1
17.12.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 257/2019

Zał. 1

Zał. 2

17.12.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 258/2019

Zał. 1

Zał. 2

23.12.2019
w sprawie: wprowadzenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ujazd
Zarządzenie 259/2019
Zał. 1
23.12.2019
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu
Zarządzenie 260/2019

27.12.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 261/2019

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

27.12.2019
w sprawie wygaszenia trwałego zarządu
Zarządzenie 262/2019

30.12.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Ujazd na rok 2019
Zarządzenie 263/2019

Zał. 1

Zał. 2

30.12.2019
w sprawie zmian planów finansowych na rok 2019
Zarządzenie 264/2019

Zał. 1

Zał. 1a

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

31.12.2019
w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe
Zarządzenie 265/2019

31.12.2019
w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego drogi wewnętrznej i ustalenia stawek zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Wójta Gminy Ujazd
Zarządzenie 266/2019

Zał. 1

Zał. 2

31.12.2019
w sprawie: ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe, zlokalizowanego w miejscowości Osiedle Niewiadów 43
Zarządzenie 267/2019

31.12.2019
o zmianie Zarządzenia Nr 259/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Ujazd
Zarządzenie 268/2019

31.12.2020
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy w Ujeździe
Zarządzenie 269/2019
Zał. 1
31.12.2019
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy UjazdZarządzenie 270/2019

31.12.2020
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2020
Zarządzenie 271/2019
Zał. 1
31.12.2019
w sprawie zatwierdzenia planu audytów na rok 2020
Zarządzenie 272/2019
Zał. 1
31.12.2019
w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń na rok 2020
Zarządzenie 273/2019
Zał. 1
31.12.2019
w sprawie przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie
Zarządzenie 274/2019

Zał. 1


31.12.2019w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie wokół Urzędu Gminy w Ujeździe oraz obszarze Gminy UjazdZarządzenie 276/2019Zał. 1Wyświetlony: 158953

Dodany 25.02.2019 14:36:37 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.05.2020 13:03:50 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [150]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: