Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

SKARGI I WNIOSKI


Informacja

Burmistrza Ujazdu

o przyjmowaniu skarg i wniosków


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu prawo składania petycji, skarg i wniosków  (art. 63 Konstytucji).

Skargę można złożyć w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą

Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz.46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników; naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządność, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności  (art. 241 kpa).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni  od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Burmistrz Ujazdu właściwy jest do rozpatrywania m.in. skarg i wniosków:

1) które dotyczą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Ujeździe;

2) które dotyczą działalności pracowników Urzędu Miejski w Ujeździe;

Rada Miejska w Ujeździe jest właściwa do rozpatrywania skarg i wniosków, które dotyczą działalności Burmistrza Ujazdu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej).

Właściwymi do rozpatrywania  skarg i wniosków które dotyczą zadań lub działalności  Rady Miejskiej w Ujeździe jest Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie dotyczące zadań realizowanych przez Urząd Miejski, działalności pracowników Urzędu składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 5 na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej, natomiast skargi i wnioski dotyczące działalności Burmistrza, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy składa się bezpośrednio na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Ujeździe (pokój nr 7 Urzędu Miejskiego) lub w Kancelarii Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 5 na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej.

Skargi i wnioski zgłaszane ustnie przyjmują wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego merytorycznie odpowiedzialni za załatwienie sprawy, którzy zobowiązani są sporządzić protokół z przyjęcia skargi oraz na żądanie składającego potwierdzić złożenie skargi lub wniosku.

Korespondencję do Burmistrza Ujazdu w sprawie skarg i wniosków należy kierować na adres:  

Urząd Miejski w Ujeździe, 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki 6 pocztą elektroniczną: umujazd@ujazd.com.pl

Korespondencję do Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie skarg i wniosków należy kierować na adres :

Rada Miejska w Ujeździe, 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki 6 pocztą elektroniczną: umujazd@ujazd.com.pl

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie, należy zawiadomić skarżącego, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 kpa w związku z art. 237 § 4 kpa).

Odpowiedzialnymi za rozstrzygnięcie skarg i wniosków odpowiedzialni są:

- za skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej – Przewodniczący Rady Miejskiej;

- za skargi i wnioski kierowane do Burmistrza Ujazdu – pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za załatwienie sprawy, przy czym nadzór nad rozstrzygnięciem skarg i wniosków pełni Sekretarz Gminy.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku wnoszącego sprawę (art. 237 kpa). zawiadamia się pisemnie.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:

1) oznaczenie organu, od którego pochodzi,

2) wskazanie w jaki sposób została załatwiona (pozytywnie, negatywnie lub wyjaśniająco),

3) podpis z podaniem nazwiska, imienia i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi (art. 238 § 1 kpa).

Zawiadomienie o negatywnym załatwieniu sprawy powinno zawierać dodatkowe uzasadnienie – faktyczne i prawne (art. 238 § 1 kpa).


 


Informacja

Burmistrza Ujazdu

o przyjmowaniu skarg i wniosków

 

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:


1) Burmistrz Ujazdu – Artur Pawlak

- w każdy wtorek w godz. 14:00-16:00, a jeżeli wtorek jest dniem urzędowo wolnym od pracy w następnym dniu urzędowania w godz. 14:00-15:00


2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe – Tomasz Sobczak

 - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15:30–16:30, natomiast w przypadku nieobecności Przewodniczącego – interesantów przyjmuje: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


3) Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Wojciech Tarnawczyk

- w każdy wtorek w godz. 14:00–16:00,


4) Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów - Anna Żak

– w każdy wtorek w godzinach 15:30–16:30,


5) Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe – Emilia Małagowska

- codziennie w godz. 8:00–14:00,


6) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków   Jarosław Kaczorowski

– w każdy wtorek w godz. 15:00-16:00  i środę w godz. 7:30-10:00,


7) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe – Krzysztofa Knap-Misztal

– w każdy poniedziałek w godz. 15:00-16:00,


8) Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ujeździe – Paulina Goździk

- w każdy wtorek w godz. 14:30-15:30,


9) Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów- Michał Adam Pająk

- w każdą środę w godz. 11:00-12:00


10) Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ujeździe - Justyna Joachimiak

- w każdy czwartek w godz. 15:00-16:00,


11) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe – Małgorzata Król

- codziennie w godz. pracy MOPS,


12)  Dyrektor Miejskiego Centrum Zdrowia w Ujeździe  Jolanta Łuczka-Nita

– w każdy czwartek w godz. 10:00-11:00,


13) Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Ujeździe - Bartosz Urbańczyk

- w każdą środę w godz. 12:00–13:00 w Akademii Sportu, Osiedle Niewiadów 42, 97-225 Ujazd


14) Pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Ujeździe

- w godzinach pracy Urzędu

 


Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19 grudnia 2016 roku


Wyciąg z Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym skarg i wniosków
Wyświetlony: 14568

Dodany 22.02.2019 11:00:35 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2024 14:26:33 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [18]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: