Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2408) wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

O zaświadczenie o prawie do głosowania  można wnioskować w dowolnym organie gminy (bez względu na miejsce zamieszkania wyborcy lub ujęcia w spisie wyborców ).

Zaświadczenie o prawie do głosowania może otrzymać każdy wyborca (nawet niezameldowany i nieujęty w obwodzie głosowania lub w spisie wyborców).

 

Wymagane dokumenty:

-wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborów ( wzór w załączeniu),

-do wglądu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

- w przypadku odbioru zaświadczania przez inną osobę – upoważnienie do odbioru zaświadczania o prawie do głosowania oraz dowód osobisty pełnomocnika.

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenia wydawane są wyborcy na jego wniosek złożony osobiście w postaci papierowej
z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wnioski
o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów składa się
w terminie od 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.

Ważne!

Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców
w miejscu stałego zamieszkania. W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  

·        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń
o prawie do głosowania,

·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Opłaty:

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Bezzwłocznie

Wniosek o wydanie zaświadczenia -33,5KB

 

 

 


Wyświetlony: 76

Dodany 13.05.2024 12:37:24 przez Anna Walasik

Autor dokumentu Anna Walasik

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.05.2024 12:37:24 przez Anna Walasik

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: