Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

OGŁOSZENIE Burmistrza Ujazdu z dnia 21 lutego 2024 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ujazdu

z dnia 21 lutego 2024 roku

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert


Burmistrz Ujazdu informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
  • kultury, sztuki, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

który przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwałą Nr LXXX/604/23 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.

Realizacja zadania publicznego pn.: Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach” powierzona zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Mostowej 2. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym” powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców oraz tańca sportowego i akrobatyki na terenie sołectwa Ujazd, z uwzględnieniem ich udziału na imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6. Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Realizacja zadania publicznego pn.: „Lato na basenie” – dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe oraz jej absolwentów powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6. Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 196.480,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

Realizacja zadania publicznego pn.: „Lato na basenie” – dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków oraz jej absolwentów powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 107.520,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).

Realizacja zadania publicznego pn.: „Lato na basenie” – dla Seniorów powierzona zostanie Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Ujazd Cooltura z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 50.240,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).


                                                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                                                                (-) Artur Pawlak


OGŁOSZENIE Burmistrza Ujazdu z dnia 21 lutego 2024 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert


Wyświetlony: 228

Dodany 21.02.2024 15:21:46 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.02.2024 15:23:08 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej

    W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymania i upowszechnienia tradycji narodowej, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym informuję, że organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2010 r. o działalności pożytku i wolontariacie mogą zgłosić przedstawiciela do Komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach ww. konkursu, na realizację następujących zadań:
  • „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”,
  • „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców oraz tańca sportowego i akrobatyki na terenie sołectwa Ujazd z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”,
  • „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”,
  • „Lato na basenie” – dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe oraz jej absolwentów,
  • „Lato na basenie” – dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków oraz jej absolwentów,
  • ,,Lato na basenie” – dla Seniorów.
    Komisja konkursowa będzie prowadzić obrady i dokonywać oceny złożonych ofert w oparciu o zapisy art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LXXX/604/23 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.
    Kandydatów do Komisji konkursowej zgłaszać można do 20 lutego 2024 roku (poniedziałek) na załączonym formularzu, który można złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd (pokój nr 5), przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego (uznaje się datę wpływu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub przesłać drogą mailową na adres umujazd@ujazd.com.pl. Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą uwzględnione. 

    Wskazanie przedstawiciela do prac w Komisji konkursowej przez organizację pozarządową lub inny uprawniony podmiot nie jest obowiązkowe.

    Planowany termin posiedzenia Komisji konkursowej –  21 lutego 2024 r.  
Wyświetlony: 275

Dodany 31.01.2024 12:31:22 przez Aleksandra Ziajka

Autor dokumentu Aleksandra Ziajka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2024 12:33:35 przez Aleksandra Ziajka

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: