Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Ujeździe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej  występują dokumenty niedostępne cyfrowo lub bez dostępnej alternatywy,
 • na stronie internetowej występują dokumenty PDF , które nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • nie wszystkie dokumenty do pobrania posiadają informację o jego formacie, rozmiarze i języku,
 • strona internetowa nie posiada nagłówków h1,
 • nie wszystkie nagłówki zdefiniowano w kodzie strony, w odpowiedniej kolejności,
 • na stronie internetowej występują tabele stworzone w inny sposób niż znacznikami tabel,
 • na stronie internetowej mogą znajdować się przestarzałe, nieaktualne elementy HTML,
 • na stronie internetowej znajdują się nieliczne elementy, których kontrast tła do tekstu nie wynosi 4,5:1,

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (tło w kolorze czarnym i litery w kolorze żółtym);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • możliwość pomniejszenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony;
 • widoczne nagłówki;
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab i Enter).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sylwią Jaworską, e-mail: s.jaworska@ujazd.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 719 21 29 wew. 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Urzędu Miejskiego w Ujeździe położony przy Placu Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1. Główna siedziba urzędu - Budynek Urzędu Miejskiego w Ujeździe położony przy Placu Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w tablice tyflograficzne z planem poszczególnych pięter oraz pomieszczeń, tabliczki tyflograficzne z alfabetem Braille'a z nazwami Referatów, tabliczki z alfabetem Braille'a na poręczach schodów. Budynek wyposażony jest w system Call - Hear służący do przywołania pracownika Urzędu oraz System YourWay – Beacon. Obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek Urzędu Miejskiego wyposażony jest w schodołaz.

W pobliżu Urzędu Miejskiego znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych.

2. Referat Ochrony Środowiska i Klimatu znajduje się w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 24 - Referat znajduje się na parterze budynku. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze mieści się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w tablice tyflograficzne z planem poszczególnych pięter oraz pomieszczeń, tabliczki tyflograficzne z alfabetem Braille'a z nazwami Referatów, tabliczki z alfabetem Braille'a na poręczach schodów.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Ujeździe mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej korzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy zgłosić w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Ujeździe zamiar skorzystania z tłumacza. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać:

 • Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 44 719 21 29,
 • Wypełniając formularz zgłoszeniowy (docx, 21,2 KB) i przesyłając go mailem na adres:  umujazd@ujazd.com.pl
 • Faksem pod nr telefonu: 44 719 21 29 wew. 47 lub listownie na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd


Wyświetlony: 1668

Dodany 31.03.2023 15:55:17 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2024 11:13:31 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [9]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: