Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

STAWKI 2023

od 1 stycznia 2023 r. Ujazd uzyskał status miasta w związku z powyższym organem podatkowym jest BURMISTRZ UJAZDU.


Deklaracje wraz z załącznikami dla przedsiębiorców:


- na podatek od nieruchomości:
Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę (osobę wskazaną w KRS do reprezentowania podatnika lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji).
Deklarację na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie do 31 stycznia danego roku i uiścić zadeklarowany podatek w 12-stu równych ratach (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach: za m-c I do 31-go stycznia, za m-ce od II do XII w terminie do 15-go każdego miesiąca.
Jeżeli kwota podatku na dany rok nie przekracza kwoty 100,00zł podatek należy wpłacić w terminie pierwszej raty to jest do 31-go stycznia.Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
Uchwała nr LXII/471/22 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2022 r. poz. 6479)
Uchwała LXIX/503/18 Rady Gminy Ujazd  z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości na 2023 r. (pdf)

Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości na 2023 r. (word)


Załącznik ZDN-1 do deklaracji DN-1(pdf)
Załącznik ZDN-1 do deklaracji DN-1(word)

Załącznik ZDN-2 do deklaracji DN-1(pdf)
Załącznik ZDN-2 do deklaracji DN-1(word)

Link umożliwiający złożenie deklaracji (DN-1) na podatek od nieruchomości przez Internet (ePUAP)

- na podatek rolny:
Deklaracja na podatek rolny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę (osobę wskazaną w KRS do reprezentowania podatnika lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji).
Deklarację na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie do 15 stycznia danego roku i uiścić zadeklarowany podatek w 4 równych ratach (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach: do 15-go marca, do 15-go maja, do 15-do września, do 15-go listopada.
Jeżeli kwota podatku na dany rok nie przekracza kwoty 100,00 zł podatek należy wpłacić w terminie pierwszej raty to jest do 15-go marca.
 
Stawka podatku rolnego dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi  185,1250 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Stawka podatku dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 370,2500 zł za 1 ha fizyczny.


Podstawa prawna
-  Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2023

Deklaracja DR-1 na podatek rolny na 2023 r. (pdf)
Deklaracja DR-1 na podatek rolny na 2023 r. (word)
Załącznik ZDR-1 do deklaracji DR-1(pdf)
Załącznik ZDR-1 do deklaracji DR-1(word)


Załącznik ZDR-2 do deklaracji DR-1(pdf)
Załącznik ZDR-2 do deklaracji DR-1(word)


Link umożliwiający złożenie deklaracji (DR-1) na podatek rolny przez Internet (ePUAP)

- na podatek leśny:
Deklaracja na podatek leśny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę (osobę wskazaną w KRS do reprezentowania podatnika lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji).
Deklarację na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie do 15 stycznia danego roku i uiścić zadeklarowany podatek w 12-stu równych ratach (zaokrąglonych do pełnych złotych) w terminach do 15-go każdego miesiąca.
Jeżeli kwota podatku na dany rok nie przekracza kwoty 100,00 zł podatek należy wpłacić w terminie pierwszej raty to jest do 15-go stycznia.


Stawka podatku leśnego w roku 2023 r. wynosi 323,18 zł za 1 m3 x 0,220 m3 = 71,0996 zł za 1 ha lasu.

Podstawa prawna
•    Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
•    Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
 
Deklaracja DL-1 na podatek leśny na 2023 r. (pdf)
Deklaracja DL-1 na podatek leśny na 2023 r. (word)


Załącznik ZDL-1 do deklaracji DL-1(pdf)
Załącznik ZDL-1 do deklaracji DL-1(word)

Załącznik ZDL-2 do deklaracji DL-1(pdf)
Załącznik ZDL-2 do deklaracji DL-1(word)


Link umożliwiający złożenie deklaracji (DL-1) na podatek leśny przez Internet (ePUAP)


Informacje wraz z załącznikami dla osób fizycznych:

Wymagane dokumenty
1.    informacja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę.
2.    informacja na podatek rolny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę.
3.    informacja na podatek leśny wypełniona na odpowiednim druku i podpisana przez upoważnioną osobę.
Informacje powyższe na dany rok należy złożyć właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na wymiar i wysokość podatku.
Okoliczności te to między innymi:
•    nabycie lub zbycie nieruchomości lub jej części,
•    zbycie lub nabycie gruntów stanowiących gospodarstwo rolne lub cześć gospodarstwa rolnego,
•    zmiana udziałów lub części udziałów w nieruchomości lub gospodarstwie rolnym,
•    zmiana klasyfikacji gruntów,
•    oddanie budynku do użytku, (otrzymanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu),
•    zajęcie gruntów lub budynków lub ich części na prowadzenie działalności gospodarczej.
Podstawa prawna
•    Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
•    Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 26 października 2021 r. Nr XLIV/347/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
•    Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
•    Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2023
•    Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
•    Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

- na podatek od nieruchomości:


Informacja IN-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2023 r.

Załącznik ZIN-1 do informacji IN-1
Załącznik ZIN-2 do informacji IN-1
Załącznik ZIN-3 do informacji IN-1

Link umożliwiający złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości (IN-1) przez Internet (ePUAP)

- na podatek rolny:

Informacja IR-1 o gruntach na  2023 r.

Załącznik ZIR-1 do informacji IR-1
Załącznik ZIR-2 do informacji IR-1
Załącznik ZIR-3 do informacji IR-1

Link umożliwiający złożenie informacji o gruntach (IR-1) przez Internet (ePUAP)


- na podatek leśny:


Informacja IL-1 o lasach na  2023 r.

Załącznik ZIL-1 do informacji IL-1
Załącznik ZIL-2 do informacji IL-1
Załącznik ZIL-3 do informacji IL-1

Link umożliwiający złożenie informacji o lasach (IL-1) przez Internet (ePUAP)


Podatek od środków transportowych na 2023 rok:

Uchwała nr XVIII/118/15 Rady Gminy Ujazd  z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych

Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych na 2023 r.


Załącznik DT-1/A do deklaracji DT-1


Link umożliwiający złożenie deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych przez internet (e-PUAP)


Wyświetlony: 2698

Dodany 02.01.2023 14:03:20 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.01.2023 16:01:33 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [8]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: