Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 29 marca 2022 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Ujazd informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

który przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) oraz Uchwałą Nr XLVI/354/21 Rady Gminy Ujazd z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

Realizacja zadania publicznego pn.: Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach powierzona zostanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Mostowej 2. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Stal Niewiadów z siedzibą: 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27. Na realizację ww. zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Realizacja zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców oraz tańca sportowego i akrobatyki na terenie sołectwa Ujazd, z uwzględnieniem ich udziału na imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym powierzona zostanie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORLIK przy Szkole Podstawowej w Ujeździe z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6. Na realizację powyższego zadania Gmina Ujazd udzieli dotacji celowej w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 29 marca 2022 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofertWyświetlony: 2394

Dodany 31.03.2022 13:20:33 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.03.2022 13:21:34 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej


W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymania i upowszechnienia tradycji narodowej oraz wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej informuję, że organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2010 r. o działalności pożytku i wolontariacie mogą zgłosić przedstawiciela do Komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach ww. konkursu, na realizację następujących zadań:

Ø „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”;

Ø  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki dziewcząt, piłki nożnej chłopców oraz tańca sportowego i akrobatyki na terenie sołectwa Ujazd z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”;

Ø  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów z uwzględnieniem ich udziału w imprezach i zwodach sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”.

Komisja konkursowa będzie prowadzić obrady i dokonywać oceny złożonych ofert w oparciu o zapisy art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/354/21 Rady Gminy Ujazd z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

Kandydatów do Komisji konkursowej zgłaszać można do 25 marca 2021 roku (piątek) na załączonym formularzu, który można złożyć w kancelarii Urzędu Gminy, pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd (pokój nr 5), przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (uznaje się datę wpływu, niezależnie od daty stempla pocztowego) lub przesłać drogą mailową na adres ugujazd@ujazd.com.pl.

Zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą uwzględnione.


Wskazanie przedstawiciela do prac w Komisji konkursowej przez organizację pozarządową lub inny uprawniony podmiot nie jest obowiązkowe.


Planowany termin posiedzenia Komisji konkursowej –  29 marca 2022 r. 


Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursowej.


Wzór oświadczenia, które będzie zobowiązana złożyć osoba powołana przez Wójta Gminy w skład Komisji konkursowej w dniu posiedzenia. 


Wyświetlony: 3440

Dodany 17.03.2022 15:13:22 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.03.2022 15:19:49 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: