Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

USTALENIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKÓW ZABUDOWY TERENU

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

• lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

• sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:


Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, kompletny, wypełniony wraz z załącznikami, zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Sposób i miejsce złożenia wniosku:

  • w formie dokumentu elektronicznego

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021r. poz. 2070)

- adres skrzynki ePUAP  /p85s7ii8jm/SkrytkaESP

  • w formie papierowej

-  Urząd  Gminy w Ujeździe (sekretariat – pok. Nr 1),  Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd                                    

  w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego


Opłaty:

Opłata skarbowa:

598,00zł – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego wniosek dotyczy

17,00zł – od pełnomocnictwa, w przypadku gdy w imieniu wnioskodawcy/inwestora działania pełnomocnik

Obowiązek dokonania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenie wniosku.

Opłatę należy dokonać rachunek bankowy Gminy Ujazd Nr 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 lub w kasie urzędu.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

65 dni – w przypadku decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

21 dni – w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których będzie zaprojektowany, a budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora

90 dni – w sprawie decyzji o warunkach zabudowy innych niż ww. obiekt budowlany

Do określonych wyżej terminów, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Sposób odwołania:

Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, 97-300 Piotrków Trybunalski, za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546, ze zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. planowania przestrzennego


Numer pokoju:
19

e-mail: d.koniarz@ujazd.com.pl


Numer telefonu:
44 7192129 wew. 27

Załączniki:

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (pdf)Wyświetlony: 4233

Dodany 03.01.2022 12:31:42 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Grzegorz Dratwa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.03.2024 09:14:15 przez Grzegorz Dratwa

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Deklaracja dostępności

Strona główna BIP

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 27

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192379 w. 21

Fax:


Aleksandra Ziajka Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 wew. 24

Fax:


Anna Walasik Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Wiktoria Maszczyk-Wójciak Zadaj pytanie

Tel: 447192123

Fax: